Utfall av emission i The Single Malt Fund AB (publ.)

Report this content

Styrelsen i The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har tilldelat teckning i en emission (tranche 7) av kapitalandelsbevis per den 16:e mars 2021, lånenummer 2019:1, med ISIN SE0010547299, i enlighet med Grundprospekt och Villkor, publicerade den 17 mars 2020, varvid kapitalandelsbevis till ett värde om 7 200 EUR tecknades.

Vidare vill styrelsen också meddela att teckning även bokförts vid tidigare emission (tranche 6) per den 22 december, 2020, varvid kapitalandelsbevis till ett värde om 60 000 EUR tecknades. Totalt kommer Bolaget att ha emitterat kapitalandelsbevis motsvarande ett värde av 7 408 400 EUR, efter det att senaste teckningar emitterats.

 

Bolagets styrelse har vidare fattat beslut om att förnya prospektet för att kunna genomföra ytterligare emission i år.

 
-Vi har gott hopp att ytterligare fylla på fondens kapital, då vi haft positiv respons i våra diskussioner med potentiella investerare. Dels har vi med nuvarande kapital nått ett läge där vi har finansiell hävstång, där ytterligare kapital avsevärt förbättrar fondens avkastning. Dels kan vi konstatera ha god vind i seglen avseende fondens verksamhet, där vi överträffat våra förväntningar avseende de investeringar som gjorts. Under 2020 steg det ledande indexet som följer whisky som investering, RareWhisky101, Apex1000, med 6,7% på helåret. Samtidigt kunde vi tillgodoräkna oss en värdeökning på hela 41,4% på fondens portfölj. Sammantaget ser vi ljust på vår verksamhet, kommenterar Christian Svantesson, VD för The Single Malt Fund AB (publ.).

 

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars, 2021 kl. 19:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD: Christian Svantesson

Telefon: 0708-880289
e-post:
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren

Telefon: 0736-991403
e-post:
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar