Kommunike från THiS Less-is-more Group AB (publ):s årsstämma 2022

Report this content

Årsstämman i THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum tisdagen den 21 juni i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kr per år för styrelseledamöterna och 150 000 kr per år för styrelseordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Lars Påhlsson och Björn Fjellsäter. Lucy Dahlgren, Ali Farmandeh, Lars-Åke Söderlund, Peter Olofsson och Maria Masoomi nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter. Lucy Dahlgren nyvaldes som styrelseordförande.

Erik Emilsson omvaldes till Bolagets revisor och Madeleine Beijer omvaldes till revisorssuppleant. Arvode ska utgå enligt löpande räkning.

För mer information om ledning och styrelse, se www.thisgroup.se.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Ändring av aktieslag
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, under punkten övrigt, att ändra Bolagsordningen avseende §5. Det beslutades att införa A-aktier och B-aktier som ersätter de befintliga Stamaktierna. Samtliga nu utgivna aktier ska vara av serie A. 1 st aktie av serie A ska berättiga till 5 röster på Bolagsstämma och 1 st aktie av serie B ska berättiga till 1 röst på Bolagsstämma. 

Enhällighet
Noterades att samtliga beslut var fattade enhälligt.

Jacob Svensson
IR-ansvarig
ir@thisgroup.se
THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar