Kallelse till årsstämma i Thule Group AB

Report this content

Aktieägarna i Thule Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 11.00, Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

         dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 19 april 2018,

         dels senast torsdagen den 19 april 2018, helst före kl. 16.00, anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 19 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Thule Group AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08 402 92 95 eller på bolagets hemsida, www.thulegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Framläggande av
  a. årsredovisning och revisionsberättelse
  b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  c. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
  d.styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 10. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
 13. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 14. Fastställande av arvode till revisor
 15. Val av revisor
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Avslutning


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)

Valberedningen inför årsstämman ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Charlotta Faxén (utsedd av Lannebo Fonder), Johan Hernander (utsedd av Nordea Fonder), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Stefan Jacobsson, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Stefan Jacobsson, förslås väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval ske av Bengt Baron, Hans Eckerström, Eva Elmstedt, Liv Forhaug och Heléne Mellquist samt nyval av Mattias Ankarberg. Stefan Jacobsson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås att Bengt Baron väljs.

Styrelseledamot föreslagen för nyval: Mattias Ankarberg, född 1976, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mattias är sedan slutet av 2016 verkställande direktör för Byggmax Group AB (publ). Han har tidigare erfarenhet från ledande positioner på H&M, senast som medlem av koncernledningen med globalt ansvar för försäljning och marknadsföring, och som konsult på McKinsey & Company i Sverige och USA. Mattias Ankarberg äger inga aktier i Thule Group AB

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 925 000 kronor till ordföranden och 360 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Eric Salander att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


UTDELNING (punkt 10 (b))

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med totalt 6,00 kronor per aktie för 2017. Det föreslås att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,00 kronor föreslagit den 27 april 2018 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 3,00 kronor föreslagit den 5 oktober 2018. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2018 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2018.


RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6-12 månaders fast lön. Inget avgångs-vederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.


HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 9 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.thulegroup.com, senast från och med den 4 april 2018 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 103 208 606. Bolaget innehar inga egna aktier.

————————————

Malmö i mars 2018

Styrelsen för Thule Group AB (publ)

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,3 miljarder kronor.
www.thulegroup.com  

Taggar: