Bokslutskommuniké, Juli 2017 – December 2018,  Delårsrapport Q6

 • Vi har på 18 månader omsatt 44,2 miljoner
 • Resultatet för 18 månader är 7,1 miljoner bättre än föregående år

Finansiell utveckling

Sjätte kvartalet, oktober - december 2018

 •  Nettoomsättning: 8 645 (8 099) TSEK
 •  Resultat efter finansiella poster: 1 678 (2 402) TSEK
 •  Resultat per aktie: 0,12 (0,16) kronor

-         Antal sålda platser: 601 (640) st

-         Orderstock: 2 180 (2 022) TSEK

18 månader, juli 2017 – december 2018

 •  Nettoomsättning: 44 220 (37 848) TSEK
 •  Resultat efter finansiella poster: 8 555 (1 477) TSEK
 •  Resultat per aktie: 0,61 (0,11) kronor

-         Antal sålda platser: 3 225 (3 087) st

-         Orderstock: 2 180 (2 022) TSEK

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader varför jämförelseperioden juli 2016 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål. Jämförelserna påverkas även av den post på 3 600 TSEK som på grund av försenade utleveranser i juni 2017 flyttades över till juli samma år. 

Sjätte kvartalet, (okt – dec) visar en vinst på 1 678 (2 402) TSEK efter finansiella poster. Resultatet bra för denna period, det är något lägre än samma period föregående år men sett över flera år är det föregående år som var ovanligt bra.

Perioden juli 2017 – december 2018 (18 månader) är klart mycket bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen var 6 372 TSEK högre med ett resultat efter finansiella poster som är 7 078 TSEK högre än föregående år. Även justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår visar vi ett positivt resultat på 4 955 TSEK (föregående år 1 477 TSEK). Resultatökningen beror utöver flyttade leveranser på högre omsättning och lägre totala kostnader.


Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2018-12-31 uppgår till 2 180 TKR, en ökning från 2 022 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på nära 4 360 TKR.

Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år. Summerat under 18 månader har vi sålt

3 225 st platser jämför med motsvarande 18-månadersperiod föregående år då vi sålde 3 087 platser.


Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 •  TiksPac Norden AB, 556605-1263 TiksPac UK Ltd, 09238130
  • TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget).

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med miljövänliga hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.

Kommentarer från VD 

Ekonomi: TiksPac gör ett fantastiskt resultat den senaste 18-månadersperioden. Vi visar ett resultat före skatter på 8,6 mkr och med en nettoomsättning på 44,2 mkr. Som tidigare nämnts har vi förlängt vårt bokföringsår med 6 månader så att det följer kalenderår. Detta förenklar för aktiemarknaden att följa TiksPac som bolag.

Hemsida: Vår nydesignade hemsida www.tikspac.se är nu lanserad i Sverige.  Vi ser att vårt digitala nytänkande har genererat i ökad interaktivitet från sponsorer, kommuner och hundägare. Sidan har redan genererat i nya affärer. Hemsidan ger oss en bättre förståelse för behovet av våra produkter ute i landet. Ett av målen när vi skapade vår nya hemsida var just att enklare hitta intresserade sponsorer och kommuner genom att få in feedback och önskemål från allmänheten.

Norden: Försäljningen i Norden är fortsatt stabil och ger oss en jämn intäktsström för vidare satsningar. Vi har under 2018 påbörjat en generationsväxling i säljkåren då några äldre säljare har gått i pension. Vi söker alltid nya hungriga säljare, det är vardagen och normalläget i vår bransch.

England: Inom ett nytt spännande segment har RENT-avtal signerats i 7 Parish Councils. Det finns en stor marknadspotential eftersom det finns ca 9 000 Parish Councils i England. Parish kommer från kyrkans ord för församling. Dessa avtal är signerade i Swale Borough Council där vi idag har ett etablerat CSR-projekt. Man väljer nu att komplettera genom att hyra egna stationer då de tycker att vårt befintliga CSR-koncept fungerar mycket bra.

TiksCan: Vi har påbörjat försäljningen av vår nya unika hundlatrin. Vi har nu även fått feedback från kommuner som tycker den fungerar otroligt bra. Vi tror vi kommer se TiksCan i många kommuner framöver. Det är viktigt att vi kan erbjuda fler produkter för att stärka våra relationer/samarbeten med kommunerna. Vi tror även att TiksCan kan vara en dörröppnare i vissa kommuner där vi ännu inte har avtal i dagsläget.

DogPal: Sista testversionen inkluderat en social del är nu klar att betatestas. I denna kan man följa andra hundägare och deras hundar med bilder och filmer. Nu återstår en översyn innan lansering och några mindre tekniska justeringar. Vår förhoppning är att DogPal är färdig för lansering innan sommaren 2019.

Framtiden: Vi kommer satsa vidare på befintliga marknader med vårt etablerade koncept kompletterat med nya produkter och erbjudanden. Vi vill knyta upp våra sponsorer och kommuner ytterligare för att höja återköpsfrekvensen.

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com 

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 – december 2018

 • Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse
 • Vid stämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängdes till 18 månader med bokslut 2018-12-31
 • Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator
 • GDPR från 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi anpassar våra rutiner
 • Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd
 • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
 • Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet
 • Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni 2017, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR
 • Petplan – Avtal om samarbete i 3 kommuner utanför London under första halvåret 2019
 • Ny hundlatrin - TiksCan 2.0, lanserad
 • Påssponsorer - Avtal med företag i Sverige och Finland om att synas på våra påsar under 2019
 • Extrico AB, flaggat för att de innehar 10% av kapital och röster i TiksPac, samtidigt har styrelseledamoten Lars Åke Södergren minskat sitt innehav till ca 19%

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer under 2019
 • DogPal, testversion inkluderat socialt del klar

Utdelning

Styrelsen har fastslagit nedanstående utdelningspolicy:

TiksPacs övergripande mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien. TiksPacs utdelningspolicy är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande 35 procent av det förväntade uthålliga resultatet efter skatt. Hänsyn ska dock tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida expansionsplaner. 

Styrelsen har beslutat att till årets stämma föreslå en ordinarie vinstutdelning om 660.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget vilket motsvarar 0,06 kr per aktie.

Styrelsen har därtill beslutat att föreslå en bonusutdelning om 3.300.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget vilket motsvarar 0,30 kr per aktie. Anledning till detta är att styrelsen bedömer att bolagets kassa är större än vad som krävs för aktuella tillväxt- och expansionsplaner.


Framtida rapportdatum

2019-05-06        Delårsrapport Q1, januari - mars 2019

2019-05-06        Årsstämma 2017/2018

2019-08-30        Delårsrapport Q2, april - juni 2019


Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.


Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


TiksPac AB, Falkenberg februari 2019

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson, Verkställande direktör

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPaca

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Taggar:

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa Rena Publika Rum genom ett miljökoncept som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera