BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Report this content

    Covid-19 gör sitt intåg och berör oss alla
    Årets omsättning är 22,6 miljoner
    Årets rörelseresultat är 1,8 miljoner

Kommentarer från bolaget

 

-    TiksPac har under 2020 varit med om en hel del men där ledstjärnan genomgående varit grundkonceptet i form av försäljning av mediaytor på våra miljöstationer. Nuvarande ledning har tillsammans med VD:n haft ett högt tempo där fokus varit på att förstå alla delar i verksamheten såsom utmaningar, risker och möjligheter. Primär fokus har varit på verksamhetens ekonomi och de risker COVID-19 medfört. Genomgående har vi arbetat med förbättrade rutiner kring kassaflöde, likviditet, kostnader och optimering av affären för att ta oss igenom den extraordinära situation vi alla befinner oss i med våra resurser intakta. Att vi lyckats väl i detta avseende trots alla utmaningar under 2020 vittnar om ett fantastiskt fint koncept där kombinationen av hållbar affärsverksamhet och bättre miljö står sig starkt även när samhället i stort drabbas på sättet det nu gjort med intåget av COVID-19. Detta hade dock inte varit möjligt utan vår kärnpersonal på TiksPac som varje dag arbetar på ett entusiastiskt och miljömedvetet sätt.

 

-    Vi har under 2020 påbörjat utvecklingen av nästa generations miljöstation, en digital skylt kombinerad med AI-teknik (läs mer här: Länk). Detta är något vi tror väldigt mycket på framöver inte minst pga förbättrade möjligheter till intäkter, expansion, skalbarhet och värdefrämjande aktieägartillskott.

 

-    Vi har modifierat om Skräpplockarstationen till att vara en del av CSR-konceptet istället för som tidigare ett fristående koncept och detta primärt pga att affärsmodellen blir väsentligt mer försvarbar resultatmässigt. Vi har rullat ut konceptet under senare delen av hösten 2020 i 4 kommuner med en ROI som är i linje med våra standardiserade miljöstationer. Detta är ett koncept som tilltalar flertalet kommuner då konceptet inbegriper en bredare målgrupp i samband med skräpplockning.

 

-    Vi är speciellt stolta över att ha rullat över till att använda oss av insamlad återvunnen plast som material i våra påsar istället för som tidigare, biologiskt nedbrytbart. Detta är i linje med vad FN förespråkar (läs mer här: Länk) och övriga organ som aktivt lobbar för en renare och bättre miljö, nationellt som internationellt.

 

-    Givet alla genomförda insatser på finansiell nivå står TiksPac väl rustat inför fortsatta utmaningar men framförallt väl rustat inför sin fortsatta resa där godo för miljön förenas med en hållbar affärsverksamhet som förutom att generera goda vinster till alla oss aktieägare även bidrar med det bästa av allt, en renare miljö. Mitt mål och ambition som VD under 2021 är att infria det bästa resultatet i bolagets historia genom fortsatt kostnadskontroll, investering i egna varumärken och strategiska samarbeten.

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 733 406 643
 

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls miljöstationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Numera har konceptet utökats till att även omfatta skräppåsar. Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Tillsammans håller vi rent.

Prenumerera

Dokument & länkar