Delårsrapport, juli 2017 – juni 2018

 • Vi har på 12 månader omsatt nära 32 miljoner
 • Resultatet för 12 månader är ca 12,4 miljoner bättre än föregående år
 • Fjärde kvartalet (apr-juni) visar ett resultat som är 5,1 miljoner bättre än fg år
 • Fler sålda mediaplatser än något tidigare år

Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet, april – juni 2018

 •  Nettoomsättning: 10 387 (5 767) TSEK
 •  Resultat efter finansiella poster: 3 473 (-1 648) TSEK
 •  Resultat per aktie: 0,24 (-0,08) kronor

-         Antal sålda platser: 557 (541) st

-         Orderstock: 1 321 (2 760) TSEK

12 månader, juli 2017 – juni 2018

 •  Nettoomsättning: 31 807 (22 078) TSEK
 •  Resultat efter finansiella poster: 9 042 (-3 319) TSEK
 •  Resultat per aktie: 0,61 (-0,23) kronor

-         Antal sålda platser: 2 182 (1 972) st

-         Orderstock: 1 321 (2 760) TSEK

Fjärde kvartalet visar en vinst på 3 473 TSEK, det är cirka 5 100 TKR bättre än samma period föregående år (-5 767 TSEK). Vi redovisar ett resultat som är 1 500 TSEK högre än föregående år även då vi justerar för de 3 600TSEK som flyttades fram från fjärde kvartalet förra året. Till största delen beror ökningen på högre omsättning. 

Perioden juli 2017 – juni 2018 är klart mycket bättre än föregående år. Omsättningen var ca 9 700 TSEK högre med ett resultat som är 12 400 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat på 5 442 TSEK (föregående år 281 TSEK), detta är ändå 5 161 TSEK bättre än motsvarande 12-månadersperiod föregående år. Resultatökningen beror utöver flyttade leveranser på högre omsättning, lägre kostnader och avslutad goodwillavskrivning.

Vi har under perioden (både kvartalet och 12 månader) omsatt mer än något tidigare år även då vi justerar för de 3 600 TSEK som flyttades från tidigare bokföringsår (se tabell nedan). Eftersom affärsområde CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i 2-årscykler. Nedan därför en 3-årsöversikt som jämförelse. Samtidigt satsar vi fortsatt på att bredda vårt koncept för att öka intäkter och minska variationerna som beror på vilka CSR-projekt som säljs under en viss period. Detta gör vi bland annat genom att satsa på RENT-konceptet, ny hundlatrin ”TicksCan2.0”, app för mobiltelefoner ”DogPal” (se tabell i bif. PDF).

Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2018-06-30 uppgår till 1 321 TKR, en minskning från 2 760 TKR samma period föregående år. (I orderstocken föregående år ingick dock leveranser till ett värda av 1 800 TKR, som blev kvar på vårt lager på grund av problem hos vår transportör TNT). Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 2 600 TKR.

Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år. Summerat under tolv månader har vi sålt 2 182 st platser. Under fjärde kvartalet sålde vi 557 stycken mediaplatser, det är något fler än under samma period föregående år under (se diagram i bif. PDF).


Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 •  TiksPac Norden AB, 556605-1263
  • TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)
 •  TiksPac UK Ltd, 09238130

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.

Kortnamn är TIKS

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.


Kommentarer från VD 

All time high! - Vår bästa omsättning någonsin! - Vi gör ett fantastiskt kvartal och år!

Vi fortsätter leverera ett väldigt bra resultat samtidigt som vi har kostnaderna under kontroll. TiksPac har ett stabilt läge inför vårt förlängda bokföringsår. Med ett mycket bra resultat i ryggen de första 12 månaderna så ser vi med spänning fram mot höstens utmaningar och möjligheter. Under hösten kommer vi kommer fortsatt att arbeta med bli mer synliga och bredda vårt erbjudande. Nedan följer kommentarer kring några av de punkter som är högt upp på agendan under hösten.

TiksCan 2,0

Vår nya hundlatrin TiksCan 2,0 kommer lanseras under hösten 2018 och prototyp nr 3 i ordningen tar vi fram i skrivande stund. Vi har precis anställt en Key Account Manager för att driva försäljningen av TiksCan. Intresset är väldigt stort från marknaden och affärsmodellen för TiksCan 2,0 innebär två alternativ för kunderna. Antingen köper man TiksCan eller så hyr man den som i vårt RENT upplägg. Vi har designskyddat TiksCan inom EU samt Europa.

DogPal

Bolaget som utvecklar DogPal har haft leveranssvårigheter under senvåren och sommaren och därav är appen något försenad. Vi beräknar och hoppas att DogPal ska vara helt färdig under kommande månad, då inklusive det nya tillägget ”Dogstagram” för att dela bilder och video. DogPal finns på marknaden redan men vissa funktioner och detaljer slipar vi fortfarande på. Men snart är hundägarens bästa vän på marknaden!

Sociala medier

Vi har nu över 5 400 väldigt aktiva följare! Vi har under senaste 6 månaderna gått från 900 till över 5 400 användare på Facebook. Det som är väldigt glädjande är att i stort sett alla följare är aktiva och ger oss tips. Följarna påverkar i sin egen kommun för att skaffa fler stationer, de som ännu inte har stationer där de bor de påverkar kommunen att införskaffa nya. Arbetet med att öka synligheten fortgår löpande, följ oss gärna på Facebook eller Instagram.

Kommunikationsstrategi

TiksPac arbetar nu med att ta fram en helt ny hemsida och arbetar fram en ny kommunikationsplan. Detta är ett led i att vi vill bli bättre i vår kommunikation mot alla målgrupper, och öka kännedom om och attraktion kring bolaget. Färdig kommunikationsplan inkluderat ny hemsida lanseras under hösten/vintern 2018.

England 

I England har vi de senaste månaderna sett över strategin. Kommunerna är mycket positiva och intresserade av vårt koncept och vi tecknar nya avtal löpande. Vi har haft svårare att kopiera vårt koncept när det gäller de företag som ska sponsra projekten genom att medverka på stationerna. Vi har fått kämpa hårt för att få ihop tillräcklig med intresserade företag som vill medverka i kommunerna. Vi testar därför nu en ny strategi tillsammans med en aktör som kan den lokala marknaden. Vi vänder oss till större nationella aktörer inom hund och husdjur för annonsering på större ytor i fler områden. Vi upplever att intresset och responsen från de företag vi träffat är mycket positiv och tror att detta ska vara rätt väg för den Engelska marknaden. 


Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 – juni 2018

 • Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR
 • Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet
 • Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse
 • Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31
 • Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst genomfört
 • Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator
 • GDPR från 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi anpassar våra rutiner
 • Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Mobilapp - DogPal, tillägg av social del planerat klart efter sommaren
 • Ny hundlatrin - TiksCan 2.0 klar för lansering inom kort
 • Projekt för miljödiplomering pågår

Framtida rapportdatum

2018-11-28        Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-02-28        Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-05-09        Årsstämma 2017/2018

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

TiksPac AB

Falkenberg augusti 2018

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Taggar:

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa Rena Publika Rum genom ett miljökoncept som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar