Halvårsrapport, Januari – Juni 2019

Report this content
 • Resultat 3,2 miljoner
 • Över 1 000 mediaplatser sålda
 • Stark orderstock

Finansiell utveckling

Andra kvartalet, april - juni 2019

 •  Nettoomsättning: 9 464 (10 387) TSEK
 •  Resultat efter finansiella poster: 2 894 (3 473) TSEK
 •  Resultat per aktie: 0,21 (0,24) kronor

-         Antal sålda platser: 490 (557) st

-         Orderstock: 1 944 (1 321) TSEK

Första halvåret, januari – juni 2019

 •  Nettoomsättning: 15 893 (16 063) TSEK
 •  Resultat efter finansiella poster: 3 175 (4 243) TSEK
 •  Resultat per aktie: 0,23 (0,28) kronor

-         Antal sålda platser: 1 030 (1 067) st

-         Orderstock: 1 944 (1 321) TSEK

Andra kvartalet, (apr - jun) är som alltid ett mycket bra kvartal med hög omsättning och bra resultat. Totala kostnader under perioden är lägre trots att kostnaden för handelsvaror (främst påsar) har ökat (se förklaring till detta nedan).

Första halvåret, (jan – juni) har en omsättning i nivå med föregående år. Kostnaderna har ökat något jämför med föregående år. Främst beror det på att vi första halvåret 2018 hade vissa leveransproblem med våra hundpåsar och därmed inte fullt ut kunde leverera i den takt som kunderna önskade, detta medförde lägre materialkostnader. Totalt sett ligger kostnaderna på en förväntad nivå.

Orderstocken (sålda mediaplatser där kommunprojekten ännu inte har levererats) är högre än för ett år sedan trots att vi levererat (omsatt) ungefär på samma nivå som föregående år. Orderstocken är cirka 750 TSEK högre än genomsnittet för det tre föregående åren. Detta innebär att vi har ett bra läge inför hösten med många redan sålda platser.

Orderstock

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2019-06-30 uppgår till 1 944 TKR, en ökning från 1 321 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på nära 3 900 TKR.


Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 • TiksPac Norden AB, 556605-1263TiksPac UK Ltd, 09238130
  • o    TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • o    TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • o    TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market.

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med miljövänliga hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.


Kommentarer från VD 

Lyckad test av vår skräpplockarstation! Just nu testar vi vår nya produkt i Falkenbergs kommun. Vi har fått otroligt bra feedback så långt! 10 Skräpplockarstationer är utplacerade på strategiska platser där nedskräpningsproblematik finns. Både kommunarbetare och invånare är positiva till produkten. Kommunen har även noterat en minskad nedskräpning i områden där stationerna står.

Ekonomi: Vi gör ett starkt resultat med en god marginal under första halvåret. Omsättningen är något under budget men i nivå med föregående år. Vår ambition är att under hösten öka försäljningen för att på helåret överträffa föregående år.

England: Vi fortsätter bearbetningen av stora nationella och internationella bolag för våra stationer. Säljprocessen tar här längre tid än vad vi på TiksPac är vana vid men utdelningen är större. Här gäller det att vi har tålamod och arbetar metodiskt. Vi följer Brexit, det kommer att påverka oss men hur det kommer se ut i detalj får vi avvakta och se.

TiksCan: Vi har nu sålt 100 TiksCan-enheter. Det känns tillfredställande att vi har denna produkt i vår produktportfölj. Vi har även här fått positiv feedback från kommunerna som köpt TiksCan att den fungerar väldigt bra. Man vill inte blanda hundavföring med andra sopor och man har även problem med hushållssopor som hamnar i hundlatriner. Vår stängda lösning motverkar detta och tömningsfrekvensen av kärlen minskar vilket blir en besparing för kommunen.

DogPal: En ny version finns nu ute där vi samlat allt en hundägare kan behöva för att bland annat hitta hundvänliga platser, hundbad, hundvänliga boenden, hundvänliga matställen. I appen kan man även följa andra hundägare samt dela bilder och filmer. Nu börjar vi arbetet med att fylla appen med användare och samtidigt kontakta potentiella kunder som har nytta av att marknadsföra sig i appen.


Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden januari – juni 2019

 • Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer under 2019
 • Skräpplockarstation - en vidareutveckling av konceptet med en ny produkt för parker, naturområden, stränder och andra platser där man vill få det renare.
 • Konsultcheck från Tillväxtverket beviljad för Nudgingprojekt med Skräpplockarstatinen. Tillväxtverket delfinansierar projektet med 50% av kostnaderna upp till 100.000kr

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • DogPal - Ny version släppt som inkluderar social del med möjlighet att dela bilder och video.
 • Skräpplockarstation - Ett testprojekt genomförs under sommaren tillsammans med Falkenbergs kommun (se mer under VDs kommentarer).


Framtida rapportdatum

2019-11-27        Delårsrapport Q3, juli – september 2019

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


TiksPac AB, Falkenberg augusti 2019

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar