Kvartalsrapport för TiksPac AB, 1 juli - 30 september 2020

Report this content

TiksPac AB minskar omsättningen i tredje kvartalet 2020.

Nettoomsättningen uppgick till 2 549 tkr, jämfört med 5 085 tkr samma period året före. Detta innebär en minskning av omsättningen med 50 % för kvartalet. Samtidigt minskar kostnaderna till 4 298 tkr, jämfört med 5 278 tkr för samma period 2019. Däremot ökar vår likviditet från 13,8 MSEK till 14,6 MSEK, en ökning med 5,8%. Primärt består minskningen i kvartalet av att 4 536 tkr av stipulerade intäkter flyttats över till Q4. Utöver denna anledning upplever vi fortsatta effekter av Covid-19 med följden av låg försäljning i juli och augusti, kommunreformer i Norge (mindre kommuner slås ihop till större vilket därav bidrar till förändrade avtalsstrukturer med oss) och långtidssjuka säljare. Pga. mindre säljkår har vi inte hunnit med att komma upp i prognostiserad försäljningsvolym, därav har vi flyttat över pågående försäljning av annonsytor till Q4. Vi har dock inte gett avkall på stipulerade intäkter utan enbart skjutit upp dem. Dvs, intäkten kommer, fast i ett senare skede då antalet säljare utökats och befintliga kommit ifatt. 

 

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2020, Koncernen

1.                   Nettoomsättningen uppgick till 2 549 Tkr (5 085 Tkr)

2.                   Rörelsens kostnader uppgick till 4 298 Tkr (5 278 Tkr)

3.                   Resultat efter finansnetto uppgick till -1 749 Tkr (-191 Tkr)

4.                   Resultat per aktie före skatt uppgick till -0,16 kr (-0,02 kr)

5.                   Likviditeten per den 30:e september uppgår till 14,6 MSEK (8,7 MSEK*)

Perioden 1 januari - 30 september 2020, Koncernen

1.                   Nettoomsättningen uppgick till 16 022 Tkr (20 978 Tkr)

2.                   Rörelsens kostnader uppgick till 16 219 Tkr (18 332 Tkr)

3.                   Resultat efter finansnetto uppgick till 13 Tkr (2 983 Tkr)

4.                   Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,27 kr)

5.                   Likviditeten per den 30:e september uppgår till 14,6 MSEK (8,7 MSEK*)

*I maj 2019 gjordes utdelning med 3 960

 

Viktiga händelser 1 juli - 30 september 2020

  • Ny profilering av verksamheten

Under ett antal månader har vi gått från att vara ett företag som tillhandahåller hundpåsar till att bli ett företag som tillhandahåller skräppåsar för den breda allmänheten med budskapet att vi tillsammans håller rent. Med vår nya profilering når vi fler företagare som vill synas via vår marknadskanal. Det kommer ta upp till 2 år att byta ut alla våra stationer men vi har redan börjat. 

  • Ny hemsida

I samband med vår omstöpning har vi även skapat en ny hemsida som vägleds av tydlighet och enhetligt budskap med fokus på mervärdet vi ger till företagaren som vill exponera sitt varumärke eller budskap via vår marknadskanal.  

  • Sökservice.se

Som en del av vår nya profilering har även digitaliseringsprocessen tagit fart. Inom kort lanseras sökservice.se vilket kommer vara en portal där alla våra kunder kommer vara exponerade tillsammans med 10-tusentals andra företag. Mervärdet vi ger till företagaren är en digital närvaro förutom enbart analog som idag. På detta sätt blir vår relation med företagaren aktiv under hela vår avtalsperiod med syftet att företagaren under avtalsperioden ska generera fler affärer via våra kanaler. Därigenom skapar vi långsiktiga relationer med våra kunder. 

  • Miljösmart Exponering

I samband med vår nya profilering har vi myntat begreppet Miljösmart Exponering. På så sätt tydliggör vi vad vi de facto är experter på. Vi erbjuder företagaren en kostnadseffektiv och miljövänlig marknadsföring vilket i allra högsta grad särskiljer oss från alternativa marknadsföringskanaler. Vår ambition är att föra ut vårt budskap brett med syftet att bli ett naturligt val eller komplement för företagaren i samband med marknadsföring.

  • TiksPac förhandlar om ny påse

Under september månad har diskussioner om bättre och billigare påse initierats och fördjupats. Ambitionen är att helt gå över till påsar tillverkade av insamlad och återvunnen plast vilket förutom att vara billigare (förväntas spara upp till 1 MSEK/år) även är i linje med vad FN och Håll Sverige Rent förespråkar.

  • Den första prototypen av den digitala skylten är färdig

TiksPac har nu fått sin första digitala skylt levererad och vi är extremt begeistrade över produkten inte minst med tanke på att vi kommer bli det första företaget som erbjuder en marknadskanal som både är analog och digital. Det analoga uppstår när någon tar en påse och det digitala i samband med exponering av digital marknadsföring. Detta är en produkt vi är ensamma om och som verksamheten kommer satsa väldigt mycket på framöver och etableringen kommer uteslutande ske i storstadsmiljö.

  • TiksPac aktien

Under en period har det förts interna diskussioner avseende på vilket sätt handel med TiksPac aktier ska kunna fortgå och den frågan är ännu ej besvarad. Flertalet alternativ står till buds och det viktiga är att välja en lösning som är hållbar över tid. Dessutom pågår en del andra affärsrelaterade investeringar som vi inväntar resultat ifrån. Verksamhetens ambition är dock att ha en lämplig lösning tillgänglig i samband med årsskiftet.

 

VD har ordet

Tredje kvartalet i TiksPac har bjudit på en del utmaningar i form av fortsatta efterdyningar av Covid-19, kommunreformer i Norge och säljpersonal som varit långtidssjuka. Trots alla utmaningar hamnar det ackumulerade resultatet kring +-0 med fortsatt fantastiskt fint kassaflöde. På helårsbasis förväntas dock ett positivt EBIT-resultat om drygt 1,834 MSEK. Den underliggande styrkan är påtaglig och den lutar vi oss emot när vi nu genomför en total uppfräschning av både profilering och segmentering.

Den största utmaningen i verksamheten har tveklöst varit att få ordning på dem interna riskerna bestående av säregen säljstyrka med alltför stort inflytande på verksamheten. Det har därav varit min absoluta prioritet att snabbt och tydligt jobba oss ifrån den situationen till en som inbegriper möjlig expansion i kontrollerade former till ett pris som är i linje med verksamhetens bästa. Insatserna har mynnat ut i ingångna samarbeten med etablerade aktörer inom ”sälj” och omfattande rekryteringsprocesser av både kontorspersonal och Home agents, nationellt som internationellt. När vi väl är klara med våra insatser kommer riskminimeringen bidra till att verksamhetens marginaler utökas högst väsentligt.  

Att vi nu har vår första digitala skylt färdig är verkligen ett stort steg framåt för TiksPac. Utvecklingsmöjligheterna ökar mångfalt och flertalet olika affärsmodeller står till buds. Under kommande månader kommer styrelsen utarbeta en strategisk plan för hur vi på absolut bästa sätt tar tillvara på alla fördelar. Vi kommer återkomma med ny information allteftersom. 

TiksPac har valt att positionera sig i en verksamhet som kommer kunna åtnjuta maximal exponering av sitt varumärke och produktutbud via våra marknadskanaler. Vi ser en stor möjlighet i att kunna använda oss av vår marknadskanal för egna varumärken vi antingen köper in, ingår samarbeten med eller positionerar oss i. Vi kommer inte bara uppnå riskspridning i vår ursprungliga affärsmodell utan även optimering av våra tillgångar. Över tid blir vår position som marknadskanal därmed ännu starkare.

Vi fortsätter att både gasa och bromsa samtidigt. Vi har full fokus på riskminimering, rekrytering och optimering av alla våra resurser och för mig som VD är det dessutom oerhört stimulerande att kombinera alla affärsrelaterade insatser med miljöaspekter som är av godo för miljön.

Falkenberg, 16:e oktober 2020

Dejan Shabacker, VD

  

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 733 406 643
 

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. För ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera