Stämmokommuniké 2017

Stämman hölls torsdagen 5 oktober 2017 på TiksPacs huvudkontor, Åkarevägen 11B i Falkenberg. Totalt antal närvarande röster var 45,66 procent.

Vid torsdagens årsstämma röstades för att stödja nedanstående förslag som styrelsen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars-Åke Södergren, Salomeh Tafazoli, Lina Danielsson och Kalle Sundqvist. Nyval gjordes av Pelle Hjortblad och Mikael Halling som ledamöter. LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som ansvarig revisor valdes som revisorer. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande med Mikael Halling som vice ordförande.

På årsstämman:

-        Fastställdes Resultat- och Balansräkning samt Koncernresultat- och Koncernbalansräkning för 2016-2017

-        Beslutades att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-2017

-        Beviljades ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-        Beslutades om att principer för tillsättande av valberedning ska tas fram samt att valberedning ska utses baserat på dessa principer senast 6 månader innan nästa stämma

-        Antogs ny bolagsordning vars huvudsakliga ändringar var:

  • Ökning av minsta antal ledamöter till 4 personer
  • Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
  • Ändring av räkenskapsår till kalenderår
  • Anpassning av benämning på Lag (1998:1479)

Vid stämman avvisades förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner. En aktieägare representerande mer än 36% av aktierna på stämman röstade nej till förslaget. Motiveringen var att bolaget inte behöver ytterligare kapitalförstärkning samt att bemyndigandet skulle kunna leda till mycket stor utspädning.  Som en följd av detta ströks även den föreslagna höjningen av intervallet för aktiekapital och antal aktier i den nya bolagsordning som antogs.

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa Rena Publika Rum genom ett miljökoncept som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar