Utländska besökare får svensk turistnäring att växa

Under 2007 ökade turistnäringen i Sverige sin totala omsättning med 4,4 procent till drygt 236 miljarder kronor. Utländska besökare spenderade nästan 88 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Sysselsättningen inom turistnäringen har också ökat kraftigt och bidrog med nästan 12 000 nya heltidsarbeten under 2007, en ökning med nästan åtta procent.

Sveriges totala export av varor och tjänster ökade under 2000-2007 med drygt 50 procent i löpande priser. Under samma period ökade turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, med nästan 100 procent. Turistnäringens exportvärde ligger nu på 87,6 miljarder kronor och är därmed större än både järn och stål (77,3 miljarder) och personbilsexporten (69,7 miljarder).

Turistnäringens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi och har ökat sin andel av näringens totala omsättning från drygt 27 procent år 2000 till drygt 36 procent under 2007. Med en hemmamarknad på drygt nio miljoner invånare är tillväxten inom turistnäringen beroende av utlandsmarknaderna.

– Turistnäringen växer mycket snabbt. För att bidra till en fortsatt konkurrenskraftig näring krävs en mer sammanhållen politik för de offentliga insatserna. Staten har som ägare och förvaltare av många attraktionsresurser, till exempel natur- och kulturmiljöer och infrastruktur, en avgörande inverkan på turistnäringens fortsatta möjligheter att utvecklas, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

Nutek är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Nutek är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen.


Läs mer i Årsbokslut för svensk turism och turistnäring 2007
www.nutek.se

Ytterligare information:
Dennis Bederoff, ansvarig turistnäringsfrågor, 070-567 41 90
Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11


Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Dokument & länkar