Extra bolagsstämma i TimeSpace Radio AB (publ)

Extra bolagsstämma i TimeSpace Radio AB (publ) Aktieägarna i TimeSpace Radio AB (publ), 556346-9062, ("TimeSpace"), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 13 december 2001 kl. 14.00 i Betahuset (Knut Wicksells rum), Scheelevägen 17 Lund. Stämmolokalen öppnas kl. 13.00. Som huvudärenden skall behandlas dels apportemission av högst 16.385.163 aktier riktade till Eds Bruk Holding avseende förvärv av samtliga aktier i Printcom AB, dels ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser så att förvärvet av Printcom AB kan genomföras, dels utgivande av förlagslån om nominellt 100 kr med högst 2.597.819 avskiljbara optionsrätter riktat till Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), dels utgivande av förlagslån om nominellt en (1) kr med högst 1.178.842 avskiljbara optionsrätter riktat till Verket för näringslivsutveckling ("NUTEK") samt återkallande av bemyndigande avseende emission av aktier. För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 3 december 2001, dels till TimeSpace anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 10 december 2001 kl. 17.00. Anmälan kan ske skriftligen till TimeSpace, att. Karin Hallberg, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, eller per fax 046-286 24 45, eller via e-post karin.hallberg@timespace.se eller muntligen per telefon 046-286 24 40. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före den 3 december 2001 hos förvaltaren (bank eller fondhandlare) begära omregistrering av aktierna. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande på stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av protokollförare. 5. Val av minst en justeringsman. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till ändring av TimeSpaces bolagsordning innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.955.963 kr och högst 27.823.852 kr. 8. Styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 16.385.163 kr genom apportemission riktad till Eds Bruk Holding AB av högst 16.385.163 nya aktier. Såsom apportegendom skall tillskjutas samtliga fyrtiotusen (40.000) aktier i Printcom AB. Teckningskursen är en (1) kr. 9. Styrelsens förslag att det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission som beslutades av bolagsstämman den 7 juni 2001 skall återkallas. Skälen till detta är dels att bolagsordningens aktiekapitalgränser skulle överskridas om bemyndigandet utnyttjades efter apportemissionen till Eds Bruk Holding AB, dels att förvärvet av Printcom AB kommer innebära kraftigt förändrade majoritetsförhållanden och de eventuella nya majoritetsägarna bör därför få tillfälle att själv överväga eventuella framtida kapitaltillskott. 10. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Förslaget innebär att TimeSpace genom emission av teckningsoptioner skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst 100 kr med högst 2.597.819 avskiljbara optionsrätter riktat till Industrifonden. Lånet skall löpa under tiden den 1 januari 2002 - 31 december 2004. Teckningskursen för de nya aktierna utgör en (1) kr per ny aktie. Om optionerna utnyttjas kommer TimeSpaces aktiekapital att öka med högst 2.597.819 kr. 11. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Förslaget innebär att TimeSpace genom emission av teckningsoptioner skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst en (1) kr med högst 1.178.842 avskiljbara optionsrätter riktat till NUTEK. Lånet skall löpa under tiden den 1 januari 2002 - 31 december 2004. Teckningskursen för de nya aktierna utgör en (1) kr per ny aktie. Om optionerna utnyttjas kommer TimeSpaces aktiekapital att öka med högst 1.178.842 kr. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission, utgivande av teckningsoptioner och ändring av bolagsordningen m.m. samt övriga redovisningshandlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 6 december 2001 att finnas tillgängliga hos TimeSpace (Scheelevägen 17, 223 70 LUND). De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till TimeSpace så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Styrelsen beräknar att skriftlig information beträffande den föreslagna nya koncernen kommer att föreligga senast vid tiden för den extra bolagsstämman. Så snart information är färdigställd kommer detta att offentliggöras i Sydsvenska Dagbladet samt Dagens Industri. För det fall att styrelsen får kännedom om hur större aktieägare avser att rösta, kommer detta att offentliggöras genom sedvanligt pressmeddelande. Det skall vidare påpekas att Eds Bruk Holding AB till Skandifinaz AG överlåtit motsvarande tjugo (20) procent av de aktier i TimeSpace som kan komma att emitteras enligt p 8 ovan, sålunda högst 3.277.032 aktier. Lund den 12 november 2001 Styrelsen i TimeSpace Radio AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00830/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00830/bit0002.pdf

Dokument & länkar