Offentliggörande / flaggningsmeddelande

OFFENTLIGGÖRANDE / FLAGGNINGSMEDDELANDE TimeSpace Radio AB, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, beslutade på bolagsstämma den 13 december 2001 att förvärva samtliga aktier i Printcom AB genom s.k. apportemission ("apportemissionen") riktad till Eds Bruk Holding AB. Beslutet offentliggjordes samma dag. Eds Bruk Holding AB har nu tecknat samtliga 16.385.163 aktier i TimeSpace Radio AB. Eds Bruk Holding AB ägs med vardera femtio (50) procent av Henri Bergstrand och Mats Kjellqvist. Apportemission innebär formellt att Eds Bruk Holding AB, sedan aktierna registrerats hos Patent- och registreringsverket och VPC AB, skulle komma att äga motsvarande sjuttio (70) procent av aktiekapitalet och rösterna i TimeSpace Radio AB. Eds Bruk Holding AB har emellertid sedan tidigare överlåtit motsvarande tjugo (20) procent av det vederlag som tillkommer Eds Bruk Holding AB enligt apportemissionen, till Skandifinanz AG. Detta har offentliggjorts bland annat genom det dokument som riktades till aktieägarna i TimeSpace Radio den 12 december 2001 "Information till aktieägarna i TimeSpace Radio AB". Överlåtelsen innebär sålunda att när emissionen registrerats hos Patent- och registreringsverket skulle Eds Bruk Holding AB äga 13.108.131 aktier av sammanlagt 23.341.126 aktier i TimeSpace Radio AB, medan Skandifinanz AG kommer att äga 3.277.032 aktier i TimeSpace Radio AB. Sålunda skulle Eds Bruk Holding AB komma att äga motsvarande femtiosex (56) procent av aktiekapital och röster i TimeSpace Radio AB, medan Skandifinanz AG skulle komma att äga motsvarande fjorton (14) procent av aktiekapital och röster i TimeSpace Radio AB. Därefter har emellertid den 13 december 2001 Eds Bruk Holding AB överlåtit rätten till 1.650.000 av aktierna i TimeSpace Radio AB till Henri Bergstrand (privat), rätten till 50.000 av aktierna till Henri Bergstrand AB samt rätten till 1.500.000 av aktierna till Mats Kjellqvist privat. Förändringen kommer sålunda inte innebära någon majoritetsförändring på annat sätt än att viss del av aktierna som tidigare indirekt skulle ägas av Henri Bergstrand och Mats Kjellqvist via Eds Bruk Holding AB, istället kommer att ägas direkt av nyssnämnda personer samt att Henri Bergstrand kommer att äga 200.000 aktier mer än Mats Kjellqvist. Sedan apportemissionen sålunda registrerats hos Patent och Registreringsverket och VPC AB, vilket beräknas ske vecka 52, 2001, kommer ägarförhållandena i TimeSpace Radio AB att se ut enligt nedan angivna tabell: Aktieägare Antal aktier Andel kapital/röster Henri Bergstrand (via Eds Bruk Holding AB, privat samt via Henri Bergstrand AB) 6.654.065,5 28,5 Mats Kjellqvist (via Eds Bruk Holding AB samt privat) 6.454.065,5 27,5 Skandifinanz 3.277.032 14 Demel Ltd 964.748 4,2 Condire Invest 493.499 2 Svenska Handelsbanken S.A. 185.960 0,8 Periandros Investment Ltd 145.500 0,6 Övriga 5.166.256 22,4 Total 23.341.126 100,0 Observera sålunda att Henri Bergstrand och Mats Kjellqvist som tidigare offentliggjorts tillsammans fortfarande kommer att bli ägare till motsvarande femtiosex (56) procent av röster och aktiekapital i TimeSpace Radio AB. Malmö den 14 december 2001 Henri Bergstrand Mats Kjellqvist ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00820/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00820/bit0001.pdf

Dokument & länkar