Publicering av årsredovisning 2020 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Report this content

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

I årsredovisningen framgår styrelsens förslag till utdelning om 15 200 000 kr, motsvarande 5 kr per aktie. Vid bedömningen av utdelningens storlek har styrelsen tagit hänsyn till koncernens investerings- och likviditetsbehov och ställning samt att bolagets och koncernens framtida utveckling kan ske med bibehållen finansiell styrka och fortsatt god handlingsfrihet. Bolaget kommer under det kommande året investera i tilläggsbeställningar i SBAB-projektet, viss investering i form av hyresgästanpassning av Nordeas lokaler i och med det nya hyresavtalet samt investeringar i den av Nordea frånträdda ytan för att skapa en än mer attraktiv uthyrningsposition. Som kommunicerades i bokslutskommunikén var bolaget i finansieringsförhandling för att utöka den nuvarande finansieringsstrukturen. Bolaget har under mars 2021 tecknat avtal om utökning av sin befintliga externa finansiering om 21 mkr på samma villkor, innebärandes en fast ränta om 2,59% och en löptid till den 31 maj 2024. Dessa åtgärder möjliggör att bolaget fortsatt kommer ha en bra kapitalstruktur som kan skapa långsiktigt värde för både hyresgästerna och bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O’Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.