Ordinarie bolagsstämma i TMT One AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i TMT One AB (publ) Aktieägarna i TMT One AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 mars 2001 klockan 16.00 i SalénHuset (Lokal Forum), Norrlandsgatan 15 D, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 mars 2001, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 23 mars 2001 klockan 16.00 under adress: TMT One AB (publ), Box 7604, 103 94 Stockholm, via telefon 08-441 77 20, fax 08-441 77 29 eller e-mail, mail@tmt1.com Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 16 mars 2001, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Aktieägare äger rätt att medföra högst 2 biträden om aktieägaren gjort anmälan härom enligt ovan. Ärenden på bolagsstämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för år 2000 b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssupp-leanter eller registrerat revisionsbolag 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 12. Val av styrelse och revisor 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier 14. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut Punkt 9.b Utdelning Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall utgå. Punkt 13. Återköp av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva bolagets egna aktier av aktieslaget A motsvarande högst så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid var tid gällande börskurs. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att ett återköp av bolagets aktier på dagens kursnivå skulle höja TMT One AB:s avkastning på eget kapital och vinst per aktie. Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdag den 14 mars 2001 och kopior av dessa handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär. Stockholm i februari 2001 TMT One AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01030/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar