Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) den 25 oktober 2021

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) den 25 oktober 2021 fattade stämman beslut om bland annat följande. Stämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Beslut om utdelning av samtliga aktier i Tobii Dynavox AB                
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga stamaktier i det helägda dotterbolaget Tobii Dynavox AB ska delas ut till Tobiis stamaktieägare, varvid en stamaktie i Tobii berättigar till en stamaktie i Tobii Dynavox AB.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla stamaktier i Tobii Dynavox.

Beslut om utbyte av incitamentsprogrammen som antogs på årsstämman den 12 maj 2020 och på extra bolagsstämman den 21 juni 2021

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, villkorat av att utdelningen av samtliga aktier i Tobii Dynavox AB slutförs, anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram som ersätter det långsiktiga incitamentsprogrammet för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen som antogs på årsstämman den 12 maj 2020 (”Nya LTI 2020”), innebärande att högst 94 personer kan delta. Deltagarna i Nya LTI 2020 kommer att erhålla villkorade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget. Deltagarna kommer även att tilldelas syntetiska villkorade aktierätter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, erhålla en kontant ersättning motsvarande värdet av en stamaktie vid utbetalningstillfället. Under Nya LTI 2020 kan högst totalt 1 458 300 aktierätter tilldelas.

Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att, villkorat av att utdelningen av samtliga aktier i Tobii Dynavox AB slutförs, anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram som ersätter det långsiktiga incitamentsprogrammen för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen som antogs på extra bolagsstämman den 21 juni 2021 (”Nya LTI 2021”), innebärande att högst 125 personer kan delta. Deltagarna i Nya LTI 2021 kommer att erhålla villkorade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget. Under Nya LTI 2021 kan högst 1 005 900 aktierätter tilldelas.

Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, att, villkorat av att utdelningen av samtliga aktier i Tobii Dynavox AB slutförs, anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut. Säkringsåtgärderna innebär att de 900 000 C-aktier som emitterats för att säkra tidigare incitamentsprogram även kan användas för att säkra leverans av aktier till deltagarna i Nya LTI 2020 och Nya LTI 2021, att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 2 074 000 C-aktier, att styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt att de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till deltagare i programmet och för att täcka sociala avgifter.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter      
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen fortsatt ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. 

Fastställande av styrelsearvoden             
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman 2021 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Val av ny styrelseledamot   
Åsa Hedin avgick ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman. Extra bolagsstämman beslutade därför, i enlighet med valberednings förslag, att utse Henrik Eskilsson till ny styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamöterna Kent Sander, Heli Arantola, Nils Bernhard, Jan Wäreby, Charlotta Falvin och Jörgen Lantto kvarstår som styrelseledamöter med Kent Sander som styrelseordförande.

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och inriktar sig på applikationsområden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR) och fordonsindustrin. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention – vad vi kallar attention computing. Tobii driver även Tobii Dynavox, världens största leverantör av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Tobii Dynavox hårdvaror, mjukvaror och omfattande tjänsteutbud möjliggör för personer med funktionsnedsättning att kommunicera och leva mer självständiga liv. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, inklusive 99 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.