• news.cision.com/
  • Tobii AB/
  • Tobii genomför en riktad nyemission av 4 958 678 stamaktier och tillförs cirka 300 miljoner kronor

Tobii genomför en riktad nyemission av 4 958 678 stamaktier och tillförs cirka 300 miljoner kronor

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Tobii genomför en riktad nyemission av 4 958 678 stamaktier och tillförs cirka 300 miljoner kronor

Tobii AB (”Tobii” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag och baserat på bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 4 958 678 stamaktier till en teckningskurs om 60,50 kronor per stamaktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Nyemissionen”). Likviden från Nyemissionen uppgår till cirka 300 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare och var flera gånger övertecknad, varför Bolaget valde att utöka Nyemissionen från det tidigare kommunicerade 250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 3,3 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien på Nasdaq Stockholm den 28 oktober 2021.

Likviden från Nyemissionen kommer att användas för att finansiera förvärvet av Phasya som offentliggjordes den 5 augusti 2021, för att finansiera förvärvet av Acapela Group som Bolaget offentliggjorde information om tidigare idag samt för att stärka balansräkningen i både Tobii och Tobii Dynavox i samband med särnoteringen av Tobii Dynavox och därigenom skapa utrymme för ytterligare förvärv och investeringar.

Styrelsen i Tobii konstaterar att intresset för deltagande i Nyemissionen var stort och att erbjudandet kraftigt övertecknades av nya och befintliga institutionella investerare kort efter offentliggörandet av Bookbuilding-förfarandet. Investerarna i Nyemissionen innefattande bland andra FCG Fonder, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Prioritet Finans och Swedbank.

Styrelsen i Tobii har noga övervägt alternativa finansieringskällor, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission istället för en riktad emission, och styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägare bästa intresse att genomföra den nu planerade riktade emissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen mot bakgrund av både det nyligen offentliggjorda förvärvet samt den pågående särnoteringsprocessen av Tobii Dynavox. Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

”Förvärven av både Phasya och Acapela tillför strategiskt viktiga teknologier och kompetenser till Tobiis och Tobii Dynavox fortsatta resa. Tack vare denna emission säkerställer vi optimerade balansräkningar i både Tobii och Tobii Dynavox som möjliggör fortsatt framåtlutade tillväxtinitiativ. Vi är mycket glada över att se ett så pass stort intresse från både nya samt befintliga institutionella investerare och ser fram emot att tillsammans fortsätta bygga upp två starka och snabbt växande bolag.”, säger Henrik Eskilsson, VD Tobii. 

Efter registreringen av Nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 105 659 201. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Tobii efter Nyemissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 35 984,80 SEK från cirka 730 777,03 SEK till cirka 766 761,83 SEK.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har agerat Sole Bookrunner och Advokatfirman Vinge och Milbank LLP har agerat legala rådgivare åt Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 22:55 CEST den 28 oktober 2021.

Kontakt

Henrik Mawby, Investor Relations, Tobii AB, tel: 072 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Tobii AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och inriktar sig på applikationsområden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR) och fordonsindustrin. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention – vad vi kallar attention computing. Tobii driver även Tobii Dynavox, världens största leverantör av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Tobii Dynavox hårdvaror, mjukvaror och omfattande tjänsteutbud möjliggör för personer med funktionsnedsättning att kommunicera och leva mer självständiga liv. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, inklusive 99 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.