Tobiis delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Tobii AB (publ) redovisade idag sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Vi levererade ett stabilt kvartal med en organisk tillväxt på 26 procent, trots fortsatta pandemirelaterade motvindar och logistikstörningar. Efter sex kvartal av utmaningar kopplade till Covid ser vi ett stadigt förbättrat affärsklimat och jag vågar säga att vi har vänt blad och vår tillväxtmotor är nu igång igen i både Tobii remainco och Tobii Dynavox. Avknoppningen och den planerade börsnoteringen runt årsskiftet av Tobii Dynavox fortskrider enligt plan. Allt som allt går båda bolagen in i detta nya kapitel med starkt momentum.”

Kvartalet juli - september

 • Omsättningen ökade till 390 MSEK (317), motsvarande en organisk tillväxt på 26 %. Under kvartalet påverkades omsättningen positivt av upphämtning av tidigare kommunicerade leveransförseningar och negativt av en försening i en logistikterminal i USA i slutet av kvartalet.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (70 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till +/-0 MSEK (-27).
 • Periodens resultat uppgick till -8 MSEK (-49).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,08 (-0,50)
 • Det fria kassaflödet uppgick till -76 MSEK (11)

Viktiga händelser

 • Tobii erhöll åtta design wins — tre integrationer av mjukvaruapplikationerna Tobii Aware och Tobii Horizon i datorer, två integrationer av eyetracking i VR-headsets och tre integrationer av eyetracking inom utbildning och säkerhet.
 • Tobii meddelade att man nu går in på marknaden för Driver Monitoring-system, genom att lansera Tobii DMS, förvärvet av Phasya och flera nya näraliggande samarbeten.
 • Den organisatoriska sammanslagningen av Tobii Tech och Tobii Pro slutfördes.
 • Tobii meddelade sin avsikt att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sina utestående obligationslån 2019/2022, och Tobii Dynavox har tecknat ett lån på 550 MSEK och en revolverande kreditfacilitet på 150 MSEK.
 • Efter kvartalsslutet beslutade Tobiis extra bolagsstämma att dela ut samtliga stamaktier i Tobii Dynavox till Tobiis aktieägare. Förberedelserna för avknoppningen och noteringen av Tobii Dynavox runt årsskiftet 2021 framskrider enligt plan.

VD-kommentar

Vi levererade ett stabilt kvartal med en organisk tillväxt på 26 procent, trots fortsatta pandemirelaterade motvindar och logistikstörningar. Efter sex kvartal av utmaningar kopplade till Covid ser vi ett stadigt förbättrat affärsklimat och jag vågar säga att vi har vänt blad och vår tillväxtmotor är nu igång igen i både Tobii remainco och Tobii Dynavox. Avknoppningen och den planerade börsnoteringen runt årsskiftet av Tobii Dynavox fortskrider enligt plan. Allt som allt går båda bolagen in i detta nya kapitel med starkt momentum.

Tobii Dynavox omsättning växte organiskt med 27 procent. De försenade leveranserna från första halvåret 2021 fullföljdes till största delen under tredje kvartalet. I slutet av september drabbades vi dock av nya störningar på grund av ett stopp i en logistikterminal i USA, vilket ledde till att det blev två veckors leveransförseningar av färdiga produkter till USA-marknaden. Justerat för båda dessa effekter skulle den organiska tillväxten ha varit cirka 7 procent, både under tredje kvartalet och under årets nio första månader.
Tobii Dynavox upplever ett ovanligt stort inflöde av ersättningsansökningar, vilket bådar gott för de kommande kvartalen. Det är positivt speciellt med tanke på att det fortfarande är svårt att träffa användare och förskrivare.
Tobii Dynavox fortsätter sina ansträngningar att förbättra livet för miljontals människor med kommunikationssvårigheter genom innovationer och ständigt förbättrad och utökad produktportfölj. Teamet gör ett fantastiskt jobb och med många spännande projekt och starka underliggande trender ser jag positivt på Tobii Dynavox framtidsutsikter som ett fristående noterat företag.

Omsättningen för Tobii remainco ökade med 26 procent organiskt. Tillväxten var genomgående stark och täckte alla våra produktområden. Omsättningen för Tobii remainco överstiger nu nivåerna före pandemin (kv3 2019). Detta är glädjande med tanke på att utmaningar kopplade till pandemin och budgetrestriktioner för universitet i Kina kvarstår.
Under det tredje kvartalet såg vi en solid förbättring av affärsklimatet, vilket visade sig genom en stark återhämtning av efterfrågan från forskarvärlden och åtta design wins i vår OEM-verksamhet. Dessa omfattar bland annat ytterligare en partner för läsutvärdering och VR-headsets med två kunder, varav en lanserar nästa generations high-end konsumentheadset med integrerad eyetracking.
Tobii fortsätter att investera i vårt tekniska ledarskap och att bygga starka och hållbara verksamheter på flera attraktiva tillväxtmarknader. Vi är på rätt väg och vi ser mycket goda möjligheter att driva en hög tillväxt under många år framöver.

Tobii Dynavox börsnoteringsprocess och den organisatoriska sammanslagningen av Tobii Pro och Tobii Tech går enligt plan
Avknoppningen av Tobii Dynavox följer planen med målet att företaget ska noteras på Nasdaq Stockholm runt årsskiftet. Tobii Dynavox nya styrelse är igång och på den extra bolagsstämman 25 oktober 2021 godkändes formellt utdelningen av aktierna i Tobii Dynavox.
Som en del av denna process har vi arbetat med den nya kapitalstrukturen för både Tobii remainco och Tobii Dynavox. Efter kvartalets utgång förtidsinlöste vi vårt obligationslån och vi har istället arrangerat banklån till mer attraktiva villkor i Tobii Dynavox.
Den organisatoriska sammanslagningen av Tobii Pro och Tobii Tech har slutförts och organisationen har varit igång i den nya strukturen sedan början av kv3 2021. Teamen i båda företagen gör ett fantastiskt arbete och har visat ett enormt engagemang för att se till att uppdelningen och sammanslagningen blir en framgång. Det är uppmuntrande att se de båda organisationerna ta form och påbörja sina nya resor som mer flexibla och självständiga företag.

Sammanfattningsvis visade det tredje kvartalet 2021 en tydlig återgång till tillväxt för både Tobii Dynavox och Tobii remainco. Vi är ödmjuka inför de oförutsägbara leverantörskedjorna och pandemieffekterna, men baserat på ett starkt resultat under kvartalet och en förbättring av affärsmiljön är jag optimistisk inför framtiden för båda företagen.

Henrik Eskilsson, VD

Webbpresentation
Klockan 13.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07.30 CEST.

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och inriktar sig på applikationsområden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR) och fordonsindustrin. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention – vad vi kallar attention computing. Tobii driver även Tobii Dynavox, världens största leverantör av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Tobii Dynavox hårdvaror, mjukvaror och omfattande tjänsteutbud möjliggör för personer med funktionsnedsättning att kommunicera och leva mer självständiga liv. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, inklusive 99 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.