Tobin Properties AB (publ) indirekta dotterbolag skjuter upp tillträde av projekt

Tobin Properties AB (publ) indirekta dotterbolag Mariefjärd AB (publ) har den 30 mars 2017 utfärdat seniora säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 300 000 000. Medlen från obligationsemissionen ska bland annat användas för att delvis finansiera förvärvet av vissa fastigheter ("Fjärdingenfastigheterna"). Mariefjärd AB (publ) har valt att skjuta upp förvärvet av Fjärdingenfastigheterna. Som en konsekvens av detta kommer det belopp av obligationsemissionen som avsatts för förvärvet istället att stå kvar på ett pantsatt bankkonto till förmån för obligationsinnehavarna och får endast användas för återbetalning av obligationen i enlighet med vad som fastställts i obligationsvillkoren.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 8.30 CET.  

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 14 300 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Taggar: