BioStock intervju – Toleranzias vd: Ett flertal större läkemedelsbolag har redan visat intresse

Report this content

BioStock publicerade den 28 oktober 2019 en intervju med Toleranzias vd, som återges nedan i sin helhet.

Autoimmuna sjukdomar blir allt vanligare och givet dess kroniska karaktär är de även förknippade med livslång behandling. Dessa behandlingar är dock dyra och effekten måttlig. Svenska Toleranzia utvecklar läkemedel som, till skillnad mot dagens behandlingsalternativ, angriper sjukdomen och inte bara symptomen. Bolaget tar nu in 18,6 Mkr för att slutföra det prekliniska programmet och expandera sin portfölj med ytterligare kandidater. BioStock har pratat med vd Charlotte Fribert.

Kroppens immunförsvar skyddar oss normalt mot externa angrepp från till exempel virus och bakterier. Ibland löper dock immuncellerna amok och tar kroppsegna ämnen för inkräktare och attackerar även dem.

Detta är karakteristiskt för autoimmuna sjukdomar och skapar ett kroniskt sjukdomstillstånd som kan leda till ett brett spektrum av symtom, till exempel kronisk smärta, muskelsvaghet och andra funktionsnedsättande symptom.

Det finns över 100 olika autoimmuna sjukdomar och enbart i USA är runt 24 miljoner människor drabbade. Oavsett debutålder innebär det kroniska sjukdomstillståndet att sjukdomsbördan blir både lång och omfattande.

Verkar för att minska autoimmunitet

Svenska Toleranzia har tagit sikte på denna utsatta patientgrupp och fokuserar på att utveckla läkemedelskandidater för behandling av autoimmuna sjukdomar.

Bolaget har tagit fram en toleransteknologi varur den första läkemedelskandidaten TOL2 har utvecklats. TOL2 utvecklas som ett nytt behandlingsalternativ mot myastenia gravis (MG), en autoimmun nerv- och muskelsjukdom där signalöverföringen från nerven till muskeln inte fungerar som den ska.

Läkemedel mot sällsynta sjukdomar åtnjuter kommersiella fördelar

Omkring 1 per 100 000 individer diagnosticeras med MG varje år, medan cirka 15 per 100 000 individer lever med sjukdomen, motsvarande totalt cirka 200 000 patienter i Europa och USA. Eftersom MG är så pass ovanlig klassas den som en sällsynt sjukdom (orphan disease) i både Europa och USA. Det innebär att läkemedelskandidater som utvecklas som behandling av MG kan erhålla särläkemedelsklassificering (orphan drug designation), något som betingar en rad fördelar både genom den regulatoriska processen och vid marknadsentré. Läs mer.

Just nu genomför Toleranzia en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 18,6 Mkr inför slutförandet av det prekliniska programmet för TOL2. BioStock kontaktade vd Charlotte Fribert för att få ta del av hennes bild av bolagets läkemedelskandidat, toleransteknologi, affärsstrategi och framtidsutsikter.

Charlotte Fribert, kan du börja med att berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund?

– Min karriär bygger på mina medicinska studier vid såväl Karolinska Institutet som Université Pierre et Marie Curie, en del av Université Paris-Sorbonne, varifrån jag också har en PhD i immunologi och bioteknologi.

– Innan jag kom till Toleranzia arbetade jag som ”Project Director” inom läkemedelsutveckling på AstraZeneca. Men det var inte min första kontakt med läkemedelsvärlden. Jag grundade och drev Epixis SA i Paris där vi utvecklade vacciner på ett så framgångsrikt sätt att bolaget köptes av amerikanska VBI Vaccines Inc.

– Sammantaget har jag alltså gedigen erfarenhet både av immunologisk och bioteknologisk forskning, samt av att ta fram eftertraktade läkemedelskandidater och av att effektivt utveckla och driva mindre life science bolag. Dessa erfarenheter ger mig perspektiv på det arbete vi bedriver i Toleranzia och gör att jag kan fatta strategiskt viktiga beslut. Det innebär också att jag har ett värdefullt kontaktnät som kommer bolaget till gagn.

»Ett flertal större läkemedelsbolag har redan visat sitt intresse för såväl Toleranzia som TOL2-projektet. Vi för diskussioner med dessa under sekretessavtal.« – Charlotte Fribert, vd Toleranzia 

Om vi går över till ert primära projekt TOL2. Kan du kort beskriva var projektet befinner sig idag?

– TOL2 är ett så kallat tolerogen som utvecklas mot MG och som är anpassat så att det innehåller ett protein som är specifikt för sjukdomen. Därmed har vår läkemedelskandidat toleransinducerande förmåga, med botande eller långvarig terapeutisk effekt, något som saknas med dagens behandlingsalternativ vilka istället endast lindrar symptom och dessutom har ett flertal allvarliga biverkningar.

– I en djurmodell av MG har vi kunnat se att de individer som behandlas med TOL2 nästan inte uppvisar några sjukdomssymptom alls. Deras nerv- och muskelfunktion förbättras så mycket att de i princip kan jämföras med friska individer. Vi har också kunnat visa att behandlingseffekten av TOL2 är avsevärt bättre och mer långverkande än dagens standardbehandling.

– Vi har alltså konstaterat mycket god effekt av TOL2. Dessutom har vi noga dokumenterat säkerheten i tre säkerhetsstudier som samtliga fallit väl ut. En immuntoxikologisk studie visade att TOL2 inte ger någon risk för oönskad immunogenicitet i människa, en preliminär toxikologisk studie i råtta visade att behandling med TOL2 är säker i doser upp till fem gånger den tänkta terapeutiska dosen och en distributionsstudie visade att TOL2 inte distribueras till de ur säkerhetsfarmakologisk synvinkel viktiga organen hjärna, hjärta och lungor. Vi är både stolta och glada över våra hittillsvarande studieframgångar som stärker hela bolaget i vårt arbete framåt!

Hur ser er produktion och produktionsprocess ut?

– Huvuddelen av vårt produktionsarbete sker i samarbete med externa partners. Vi har etablerat en tillverkningsprocess för TOL2 i laboratorieskala som vi validerat möjligheten till uppskalning av med hjälp av våra samarbetspartners vid Testa Center i Uppsala. Samarbetet delfinansierades genom pengar från Vinnova, vilket är en fin kvalitetsstämpel för vårt projekt.

– Baserat på de positiva resultaten har vi sedan inlett framställningen av en kvalitetssäkrad cellbank tillsammans med vår spanska kontraktstillverkare 3P Biopharmaceuticals. Detta arbete inleddes under sommaren och är ett första steg i att kunna tillverka tillräckligt mycket TOL2 för att kunna genomföra toxikologi-, stabilitets- och formuleringstudier, samt tillverka substansen enligt GMP för kommande kliniska studier.

»Om vi lyckas visa att TOL2 är ett säkert och effektivt läkemedel för MG-patienter i en kommande fas I/IIa-studie är vår bedömning att vi har mycket goda möjligheter att träffa en kommersiellt attraktiv överenskommelse med en större aktör för de sista utvecklingsstegen samt framtida kommersialisering.«

Vilka ytterligare steg finns att ta i det prekliniska programmet med kandidaten, och vad blir nästa steg?

– Nästa steg i den toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska utvärderingen av TOL2 är en så kallad GLP-toxikologisk studie, som ska följa regulatoriska krav enligt god laboratoriepraxis (good laboratory practice, GLP). Detta är ett krav för att kunna erhålla myndighetstillstånd att testa sin läkemedelskandidat i människor. Vi håller för närvarande på att förhandla med en kontraktforskningsorganisation för genomförande av GLP-toxikologi-studien.

– Parallellt arbetar vi redan nu med att förbereda inför kommande kliniska studier, bland annat genom att designa studien och studieprotokollet – detta för att på bästa sätt förbereda inför ansökan om tillstånd för klinisk studie.

TOL2 utvecklas mot MG. Varför har ni riktat in er på denna patientgrupp?

– Som jag tidigare varit inne på så saknas det idag fullgoda behandlingsalternativ för MG som slår mot sjukdomens grundläggande orsak. Istället behandlas MG-patienter med symptomlindrande terapier som till exempel acetylkolinesterashämmare eller immunsuppressiv behandling. I många fall opererar man även bort tymus, eller brässen, som är en del av immunsystemet. Gemensamt för dagens behandlingar är att de har en begränsad behandlingseffekt samtidigt som de riskerar att orsaka allvarliga biverkningar. Det innebär att det inom MG-området finns ett stort medicinskt behov för nya bättre terapier och ett tydligt marknadsutrymme för den som kan erbjuda en effektiv och säker behandling för MG-patienter.

– Rent kommersiellt är terapiområdet intressant av flera skäl. Eftersom autoimmuna sjukdomar som MG är kroniska så innebär detta att en stor del av patientgruppen behöver behandling under lång tid, särskilt med dagens enbart symtomlindrande alternativ. Därmed finns det utrymme för en fördelaktig prissättning för en botande, eller långtidsverkande, behandling som TOL2. Dessutom finns det ofta utrymme för en attraktiv prissättning för läkemedel med särläkemedelsstatus.

»Vi bedömmer att priset på MG-behandling med TOL2 skulle kunna uppgå till cirka 40 000 USD per patient och år. En sådan prissättning skulle kunna resultera i peak-sales för den europeiska och amerikanska marknaden om minst 1,2 miljarder USD vid en marknadspenetration om 10-12 procent.«

Hur ser ni på den framtida marknadspotentialen för TOL2?

– Om vi lyckas visa att TOL2 är ett säkert och effektivt läkemedel för MG-patienter i en kommande fas I/IIa-studie är vår bedömning att vi har mycket goda möjligheter att träffa en kommersiellt attraktiv överenskommelse med en större aktör för de sista utvecklingsstegen samt framtida kommersialisering.

– Som stöd för vår bedömning har vi en marknadsuppskattning avseende MG-indikationen där vi har antagit att TOL2 erbjuder en botande alternativt långverkande behandling. I ett sådant scenario skulle en eventuell operation eller annan behandling kunna undvikas. I detta fall gör vi bedömningen att priset på MG-behandling med TOL2 skulle kunna uppgå till cirka 40 000 USD per patient och år.

– En sådan prissättning skulle kunna resultera i peak-sales för den europeiska och amerikanska marknaden om minst 1,2 miljarder USD vid en marknadspenetration om 10-12 procent. Priset kan vid en första anblick tyckas högt, men i jämförelse kan nämnas att för de 100 vanligaste särläkemedlen i USA år 2018, var medianpriset 110 000 USD per patient och år.

I ditt resonemang framgår att ni framförallt siktar in er på den europeiska marknaden samt USA. Hur kommer det sig?

– Vi bedömer att de amerikanska och europeiska läkemedelsmarknaderna är av huvudintresse för Toleranzia. USA, för att det är världens största läkemedelsmarknad och Europa för att det dels är en stor marknad dels medför en geografisk fördel för oss.

På vilket vis skiljer ni er från konkurrenter aktiva inom MG-området, antingen marknadsförda läkemedel eller utvecklingskandidater?

– Toleranzia försöker utveckla en helt sjukdomsspecifik terapi, som kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen, till skillnad mot andra aktörer som framförallt marknadsför eller utvecklar ospecifika behandlingar som slår brett mot immunsystemet och bara minskar sjukdomssymptomen istället för de bakomliggande orsakerna till sjukdomen. Därigenom kan vi, om vi lyckas, tillhandahålla en terapi med fundamentalt nydanande behandlingsutfall för den här patientgruppen som kan bli kvitt sin sjukdom eller åtminstone påverkas betydligt mindre av den i sitt dagliga liv.

– TOL2-behandlingen syftar till att säkerställa att ämnena som felaktigt angrips i den autoimmuna sjukdomen återigen ska uppfattas som kroppsegna så att deras funktion i kroppen normaliseras. Därför påverkar vår tolerogena terapi endast den del av immunsystemet som orsakar sjukdomen, medan övriga delar av immunförsvaret lämnas intakta. Det innebär att patienternas immunförsvar behåller förmågan att skydda mot till exempel infektionssjukdomar och cancerutveckling, något som inte uppnås med dagens ospecifika och systemiska behandlingar.

TOL2 bygger på er toleransteknologi. Kan du berätta vad teknologin består i?

– Vår toleransteknologi bygger på sjukdomsspecifika ämnen. Dessa ämnen kallas tolerogener för att de återupprättar tolerans mot de kroppsegna ämnena som immunsystemet felaktigt angriper vid autoimmun sjukdom. Vår innovativa behandlingsmetod går ut på att inducera immunologisk tolerans genom att behandla patienter med det sjukdomsspecifika ämne som deras eget immunsystem angriper och förstör.

– Vi har goda indikationer på att vår teknologi är tillämpbar mot flera autoimmuna sjukdomar vilket pekar på att vi har en stor applikationspotential för utveckling av nya terapier inom det autoimmuna sjukdomsområdet.

– Här finns ett stort medicinskt behov av nya innovativa behandlingsmetoder med sjukdomsmodifierande potential, eftersom sådana saknas inom i stort sett alla autoimmuna sjukdomar idag.

Vilken typ av produkter kan ni utveckla med hjälp av denna toleransteknologi?

– Våra tolerogenterapier kommer att vara sjukdomsspecifika, vilket innebär att de endast påverkar den del av immunsystemet som är kopplad till den specifika sjukdomen. Som ett resultat av behandlingen kommer de sjukdomsspecifika ämnena återigen att uppfattas som kroppsegna och inte längre attackeras av immunförsvaret, vilket innebär att deras funktion i kroppen normaliseras. Att behandlingen är sjukdomsspecifik innebär dessutom att övriga delar av vårt immunförsvar, som är central för vår hälsa, förblir intakt. Detta innebär att våra terapier inte medför de negativa biverkningar som nuvarande ospecifika terapier orsakar på vårt immunsystem.

Ni har erhållit särläkemedelsstatus för TOL2 i både Europa och USA. Vad betyder detta immateriella skydd för den framtida utvecklingen av kandidaten?

– Det stämmer att Toleranzia har ett kommersiellt skydd för TOL2 i form av ”orphan designation status” på båda dessa marknader. Det innebär att vi, vid en marknadslansering, kommer att åtnjuta marknadsexklusivitet efter lansering på tio år i Europa respektive sju år i USA.

– Särläkemedelsstatusen medför också viktiga fördelar tidigare än så. Under utvecklingen av kandidaten medför det bland annat utökad assistans från regulatoriska myndigheter, reducerade avgifter och skattelättnader.

– Sammantaget ger statusen en fördelaktig väg till marknad i kombination med en stark marknadsposition när TOL2 väl når dit. Att detta avser våra båda fokusmarknader, Europa och USA, är såklart centralt och mycket positivt för bolaget.

Det här låter ju mycket intressant och tar oss vidare till frågan om affärsutveckling. I stora drag, hur ser er strategi ut?

– Vår affärsutvecklingsstrategi går ut på att bedriva preklinisk och tidig klinisk forskning och utveckling av läkemedelskandidater inom det autoimmuna sjukdomsfältet. Parallellt bedriver vi ett gediget affärsstrategiskt arbete i syfte att hitta en global läkemedelspartner. Målet är att ingå partnerskap inför sena kliniska utvecklingsskeden för att tillsammans med vår partner ta de sista utvecklingsstegen och sedan kommersialisera och lansera läkemedlet.

– Inom ramen för vår affärsutvecklingsstrategi deltar vi bland annat i några av de viktigaste internationella partneringkonferenserna för att presentera vår verksamhet och interagera med representanter från andra bolag som kan bli aktuella för framtida samarbeten eller partnerskap. Ett flertal större läkemedelsbolag har redan visat sitt intresse för såväl Toleranzia som TOL2-projektet. Vi för diskussioner med dessa under sekretessavtal.

– Vi arbetar också kontinuerligt med att underhålla och söka både akademiska och kommersiella samarbeten. Vi utvärderar nya spjutspetsteknologier som ett sätt att driva produktutveckling kostnadseffektivt och att maximera värdet i projekten, ständigt med våra aktieägare i åtanke. Av samma anledning utvärderar vi för närvarande också möjligheterna till ytterligare projekt inom ytterligare en autoimmun sjukdom.

»Vi arbetar inom ett lukrativt marknadsfält med stora medicinska behov och våra hittillsvarande studier pekar på att vi kan komma att erbjuda revolutionerande behandlingar som kan bli livsavgörande för den aktuella patientgruppen«

Vad innebär denna affärsutvecklingsstrategi för era planer med TOL2?

– För TOL2 innebär detta att vi nu, i egen regi, vill slutföra det prekliniska programmet och sedan genomföra en fas I/IIa-studie i MG-patienter. Därefter är målet att ingå ett kommersiellt avtal med ett ledande läkemedelsbolag för finansiering och genomförande av den senare kliniska utvecklingen och lanseringen av produkten.

Som du tidigare var inne på så genomför ni nu en företrädesemission av units om cirka 18,6 Mkr. Hur ska emissionslikviden användas?

– Den ska dels allokeras till det kvarvarande prekliniska programmet för TOL2, dels finansiera planeringen av en efterföljande fas I/IIa-studie i MG-patienter och dels, som jag precis nämnde, användas till att välja och påbörja preklinisk utveckling av ytterligare en läkemedelskandidat – TOL3 – inom en ny autoimmun sjukdom.

Kan du i korta drag motivera för BioStocks läsare varför de borde ta del av Toleranzias aktuella emissionserbjudande?

– Vi arbetar inom ett lukrativt marknadsfält med stora medicinska behov och våra hittillsvarande studier pekar på att vi kan komma att erbjuda revolutionerande behandlingar som kan bli livsavgörande för den aktuella patientgruppen.

– Mer i närtid är det också intressant för investerare att kunna förlita sig på vårt teams erfarenhet och förmåga att bedriva läkemedelsutveckling på ett effektivt sätt, vilket vi visat prov på vid upprepade tillfällen i år då vi har levererat flera positiva resultat på kort tid.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Läs också BioStocks artikelserie om autoimmuna sjukdomar:

Prenumerera