Beslut om utdelning av Xpecunia till TopRights aktieägare

Report this content

Styrelsen i TopRight Nordic AB har beslutat i enlighet med mandat erhållet på extrastämma 2019-10-15 om utdelning av aktier i Xpecunia till aktieägarna. Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning och verkställas genom att högst 73,33% av innehavet av aktier i Xpecunia Nordic AB (publ), org.nr 559152-3013 (”Xpecunia”) delas ut till aktieägarna.

Aktierna i Xpecunia är föremål för en aktiesplit 38:1 vilket innebär att TopRights innehav ökar till 2.850.000 st. Aktierna i Xpecunia beräknas ha ett värde om 2,11 kronor per st.

Utdelning sker med en (1) Xpecunia-aktie per tio (10) innehavda aktier i TopRight. Det medför att maximalt delas ut 2.090.000 aktier i Xpecunia. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet Xpecunia-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt antal Xpecunia-aktier.

Aktieägare som har innehav som inte är jämnt delbara med 10 erhåller inget regleringsbelopp för de överskjutande aktierna. Värdet på de utdelade aktierna i Xpecunia uppgår därmed till sammanlagt cirka 4.409.900 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i TopRight om 0,21 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 16 december 2019. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för utdelningens praktiska genomförande. Om styrelsen utnyttjar bolagsstämmans bemyndigande kommer detta att offentliggöras genom ett särskilt pressmeddelande. De utdelade aktierna beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton cirka tre vardagar efter avstämningsdagen, preliminärt måndagen den 19 december 2019.

12 december: Sista dagen med handel i TopRight-aktien inklusive utdelning.
13 december: Aktien handlas exklusive utdelning.

16 december: Avstämningsdag.

De utdelade aktierna beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton cirka tre vardagar efter avstämningsdagen, preliminärt torsdagen den 19 december 2019.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019, kl. 10.00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic®
TopRight Nordic arbetar med Pro-AV lösningar, modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar