Cirka 79,8 procent av teckningsoptionerna av serie TO1 tecknades och TopRight Nordic AB (publ) tillförs cirka 19,6 MSEK

Report this content

TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets emission av units under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 4 006 649 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 79,8 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 4 006 649 aktier till en teckningskurs om 4,89 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs TopRight cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 4,89 SEK.

Totalt nyttjades 4 006 649 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 4 006 649 aktier, innebärandes att cirka 79,8 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i TopRight med 4 006 649 aktier, från 26 822 108 till totalt 30 828 757 aktier. Aktiekapitalet ökar med 200 332,45 SEK, från 1 341 105,40 SEK till 1 541 437,85 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 13,0 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till TopRight avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om TopRight, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB (publ)

E-post: anders.myrback@toprightnordic.com

Telefon: 0703-32 30 07

Webbplats: www.toprightnordic.com

  

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 13.00 CEST.

 

Om TopRight Nordic

 

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

 

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag m.fl. Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar. Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

 

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

 

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6

115 26 Stockholm

+46 (0) 8-530 300 50

www.toprightnordic.com

 

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7

421 31 Västra Frölunda

+46 (0) 8-530 300 50

www.toprightnordic.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar