Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 15 oktober 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman.

Stämman beslutade om emissioner i enlighet med styrelsens förslag att utge aktier för att erlägga del-betalning till Ferm & Persson Glasmagasinet Förvaltning AB med 909.092 st aktier i TopRight. Om att utge aktier för att erlägga betalning till Oskar Ekström för samtliga aktier i Visual Solutions AB med 140.000 st aktier i TopRight.

Stämman godkänner mandat till Styrelsen att fatta beslut att vid ett eller flera tillfällen utge nya aktier i TopRight, dock maximalt 1.515.152 st aktier, som erläggande av betalning för samtliga aktier i TD-Light Sweden AB (publ). Detta mandat gäller i 24 månader eller till bolagstämma så återkallar.

Stämman godkänner mandat till Styrelsen att fatta beslut om utdelning av innehavet i Xpecunia Nordic AB (publ) till aktieägarna. Maximalt skall 73,33% av innehavet per 2019-06-30 delas ut, idag innebärande 55.000 aktier (motsvarande 11% av nu registrerade aktier i bolaget) att fördelas pro-rata på vid den tid gällande aktiestocken i TopRight. Detta mandat gäller i 24 månader eller till bolagstämma så återkallar.

Stämman beslutade om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska gälla till ordinarie årsstämma för räkenskapsåret 2021. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att finansiera företagsutvecklingen samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och/eller att förvärva egendom genom att emittera egna aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Alla beslut fattades enhälligt varvid kvalificerad majoritet erhölls.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.toprightnordic.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm, +46(0)8 530 300 50, www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Prenumerera

Dokument & länkar