Kommuniké från TopRight Nordics (publ) årsstämma 2020

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll årsstämma den 29 juni 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 90 000 kronor till Lars Celsing och med 0 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Fredrik Skarke, Lars Celsing, Daniel Moström samt om nyval av Andreas Hall som
ledamöter, därtill Johan Lundholm som omvald suppleant. Fredrik Skarke omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor nyvälja Mats Dahlström Revision AB med auktoriserade revisorn Mats Dahlström som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020, kl. 17.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com 

TopRight Nordic

TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar