Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i TopRight Nordic AB (publ) är idag, den 11 oktober 2021

Report this content

Idag, den 11 oktober 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 18 oktober 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 4,89 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 18 oktober 2021, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 11 oktober 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 18 oktober 2021.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Teckningsperiod: 4 oktober – 18 oktober 2021.

 

Emissionsvolym: 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av 5 021 513 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader.

 

Teckningskurs: 4,89 SEK per aktie.

 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 11 oktober 2021.

 

Utspädning m.m.: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 251 075,65 SEK, från idag 1 341 105,40 SEK, till 1 592 181,05 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 5 021 513 aktier, från idag 26 822 108 aktier, till 31 843 621 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 15,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 oktober 2021, alternativt avyttras senast den 11 oktober 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till TopRight avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För mer information om TopRight, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB (publ)

E-post: anders.myrback@toprightnordic.com

Telefon: 0703-32 30 07

Webbplats: www.toprightnordic.com

 

Om TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

 

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag m.fl. Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar. Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

 

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

 

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6

115 26 Stockholm

+46 (0) 8-530 300 50

www.toprightnordic.com

 

TopRight Nordic AB (publ

Beatrice Lesslies Gata 7

421 31 Västra Frölunda

+46 (0) 8-530 300 50

www.toprightnordic.com

 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar