TopRight genomför riktad nyemission 14.2 MSEK för att säkra rörelsekapital och förbättra kapitalstrukturen

Report this content

TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight”, eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll den 24 maj 2023, beslutad om en riktad kontant och kvittningsnyemission om 61.619.562 aktier till en teckningskurs om 0,23 kronor per aktie.  

Teckningskursen har fastställts genom framtagande av en volymvägd genomsnittskurs över 10 handelsdagar räknat till och med stängningskursen den 21 juni 2023, med en rabatt på 18,2 procent. TopRights styrelse har efter diskussion med investerare och noggrant övervägande av rådande marknadsklimat fastställt emissionskursen som marknadsmässig. Bolaget tillförs ca 14.2 MSEK före emissionskostnader varav 5 MSEK utgörs av kontanter.

 

Tecknare i nyemission utgörs av investerarna FOM Capital AB, Taptum Finance AB, Bizcap AB, Carl Berglund AB, Dellik AB, Patlena AB, Axsäter & Company AB, Creturner Group AB, Istvan Kasa, Örjan Hallberg och Evelin Eriksson. Med dessa investerare får TopRight en starkare ägarbas med välkända investerare och företagsbyggare.

 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möta det rörelsekapitalbehov som uppkommit i samband med en kraftigt vikande orderingång för dotterbolag exponerade mot byggindustrin som befinner sig i rekonstruktion vilket även nödvändiggjort en omstrukturering av balansräkningen för att säkerställa koncernens finansieringsbehov. Då Taptum Finance som befintlig aktieägare deltar i emissionen genom kvittning, vilket är en nödvändighet för kapitalstrukturens förstärkning sker det med förutsättning att en bolagsstämma godkänner den delen ur ett närståendeperspektiv. Även Creturner Groups deltagande skall godkännas ur närståendeperspektiv. En mindre höjning av aktiekapitalets övre gränser är även nödvändig för att slutföra transaktionen. Emissionen kommer därmed att delbeslutas och delregistreras i avvaktan på sådant godkännande.

 

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att finansiera rörelsekapitalbehovet som ökar i takt med fortsatt expansion av affärsområdena TopSolutions och TopEnvironment. Kvittningen avser förstärkning av Balansräkningen och säkerställa löpande kommersiell finansiering.

 

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget öka med 61.619.562 från 61.490.268 till 123.109.830 st.
Aktiekapitalet ökar nu med 1 524 456,40 SEK från 3 074 513,40 SEK till 4 598 969,80 SEK.
Aktiekapitalet ökar, förutsatt att den kommande planerade bolagstämman godkänner detta, slutligt med ytterligare 1 556 521,70 SEK till 6 155 491,50 SEK

Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 100 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i TopRight efter nyemissionen.

”Trots den orolighet som har präglat omvärlden och kapitalmarknaden under senaste tiden samt den turbulens som råder i omvärlden vilket påverkat delar av TopRight betydande är detta ett styrkebesked. TopRight fortsätter att utveckla de delar som visar positiv utveckling. De delar som tyngt utvecklingen har vi isolerat och avgränsat med åtgärder som förvisso kostar men detta stärker oss långsiktigt. Vår tro är orubbat positiv på våra möjligheter och det delas av professionella investerare och långsiktiga ägare”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

 

Emissionsbeloppet på 14.2 MSEK fördelas enligt följande:

Kontant:
FOM Capital AB 1,39 MSEK
Patlena AB 1 MSEK
Istvan Kasa 1 MSEK
Dellik AB 0.5 MSEK
Örjan Hallberg 0.5 MSEK
Axsäter & Company AB 0.3 MSEK
Evelin Eriksson 0.3 MSEK
Carl Berglund AB 0.13 MSEK

 
 

Kvittning:
Taptum Finance AB 6,2 MSEK
Bizcap AB 2 MSEK
Creturner Group AB 1 MSEK

 

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

Denna information är sådan som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2023, kl. 08.00.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com 

 

 

MAR

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, AV-lösningar, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com   
 

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar