TopRight Nordic AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

TopRight i framkant  

 • Orderingången summerat 2018 till 44,1 Mkr per den 28 februari. Ordermålet om 55 Mkr per 31 december 2018 blev inte möjligt att nå̊ då förskjutningar i leveranser påverkade följdorderingången. Nettoomsättningen ökade med 44% jämfört med föregående år, 7,5 Mkr mot 5,2 Mkr. 
 • Större affärer bedöms slutföras under 2019  
 • Efterfrågan på̊ SMART Glas och projektionslösningar ökar stort och volymförfrågningar blir allt större projekt  
 • Arbete med stora förfrågningar med bl.a. Förbifart Stockholm och inom UK gör att tillväxttakten inom BRIGHT Safety beräknas öka stort 
 • Flera repeat orders från kunder såsom fastighetsbolag, ICA, NetworkRail och bilindustrin är tydliga kvitton på̊ marknadsacceptans och del i att bygga en större affärsrelation 
 • Ansedda kunder som Polestar, ICA, Nordic Innovation House, Ringhals Kärnkraftverk, NetworkRail (UK) väljer att utveckla samarbetet med TopRight 
 • Stabiliserade kvartalsnetton Q1 -0.35, Q2 -0.36, Q3 -0.11 kr samt Q4 -0,32 per aktie 
 • Ansträngt likviditetsläge till följd av leveransförseningar vilket förväntas förbättras successivt 
 • TopRight kommer framöver inte ange prognos på̊ ordermål utan enbart redovisa aktuell tagen ordervolym  

Finansiell översikt  

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018
 

 • Nettoomsättningen för perioden var -0,6 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,9 Mkr
 • Periodens resultat uppgår till 1,6 Mkr

Helår 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen för perioden var 7,5 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,8 Mkr
 • Periodens resultat uppgår till -8,4 Mkr 

Helår 1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen för perioden var 5,2 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,3 Mkr
 • Periodens resultat uppgår till -9,3 Mkr

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, kl. 18.30 CET.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail,anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Prenumerera