TopRight Nordic AB (publ): Första kvartalet 2022

Report this content

Summering koncernen första kvartalet 2021

Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (38,3 MSEK)

 • En ökning med 61,8% jämfört med motsvarande period 2021
 • Covid-19 har inneburit förlängda leveranstider och framflyttade projekt. Det i sin tur har resulterat i en lägre omsättning, motsvarande ca 11 MSEK
 • Bristen på halvledarteknik har inneburit försenade leveranser och ökad kapitalbindning för att säkerställa tagna order. Detta har påverkat resultat och kassaflöde negativt

Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -1,96 MSEK (0,76 MSEK)

 • Motsvarar en rörelsemarginal på -3,2% (2,0%)
 • Nettoresultatet uppgick till -4,55 MSEK (-0,67 MSEK)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,14 SEK (0,03 SEK)
 • Ökade material- och fraktkostnader har påverkat resultatet negativt med ca 0,6 MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster påverkar negativt med ca 2,3 MSEK pga nedräkning av andra långsiktiga värdepappersinnehav

Operativt kassaflöde var -0,10 MSEK (6,06 MSEK)

 • En ökning med 101,7% jämfört med motsvarande period 2021

Orderstockens utveckling

 • Bekräftade order från kund, 1 januari till 31 mars, var 59 MSEK
 • Totala orderstocken inom koncernen fram till rapportdatum är 240,3 MSEK
 • Bekräftade order från kund, 1 april till rapportdatum är 26 MSEK

 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022, kl. 08.30 CET.

 

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

 

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en  gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar