TopRight Nordic AB (publ): Kvartalsrapport Q3 (juli – september) 2021

Report this content

Summering koncernen tredje kvartalet 2021

 • Omsättningen ökade med 87% till 44 MSEK (23,5 MSEK), med en fortsatt stark tillväxt i nya order från kund på 58 MSEK under Q3 (120 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -3 MSEK (1 MSEK)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,11 SEK (0,05 SEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -4,8 MSEK (1,2 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -10% (+6%)
 • Operativt kassaflöde ökade med 274% och uppgick till 5 MSEK (-2,9 MSEK)
 • TopRights erbjudande till ChromoGenics aktieägare fullföljs ej, eftersom kravet på minst 60% ägande ej uppnåddes
 • Bekräftade order från kund, 1 juli till 30 september, var 58 Mkr
 • Bekräftade order från kund, 1 januari till 30 september, var 203 Mkr
 • Bekräftade order från kund, 1 oktober till rapportdatum är 12,6 Mkr
 • Den totala orderstocken inom koncernen fram tillrapportdatum är 262,3 Mkr
 • Prognos omsättning för helåret 2021 är 160 Mkr
 • Prognos omsättning för helåret 2022 är 280 Mkr (organisk tillväxt och strategiska förvärv)

TopRight som koncern uppvisar en positiv omsättningsutveckling vilket medför att bolaget ligger väl i linje med den årsprognos på 160 Mkr, som lämnades i rapporten för kvartal två.

Utmärkande för tredje kvartalet är omfattande kundleveranser och mängden projekt som inletts. Förra kvartalets uppskjutna projekt genomförs delvis nu och de tillväxtinvesteringar som gjorts tidigare under året har gett effekt. Kostnader för omstrukturering av verksamheten har tagits.

Bolagets affärsområde TopSolutions utvecklar avtalet med Polestar, som accelererar sin globala expansion och lägger fler viktiga beställningar för den europiska och nordamerikanska marknaden samt även till helt nya marknader i Asien och Mellanöstern. Leveranser sker under tredje kvartalet till Montreal, Singapore, Kuwait City, Seoul, Malmö, Helsingfors, Köln, Denver, Scottsdale och San Francisco. Inom TopSolution pågår även ett testprojekt med ”Levande skyltfönster” ihop med Danske Shoppingcentre. Projektet kommer att utvärderas under kvartal tre och har potential att bli en framgångsrik affärslösning för butiksmarknadens utmaning med tomma ytor.

Bolagets affärsområde TopConstruction uppvisar en mängd både avslutade och påbörjade projekt under perioden, vilket påverkar omsättningen positivt. Silo 1, Tornstaden, Nya Kasernen för B.R.A Bygg, Strömshuset och Slottsskogsvallen är några av de projekt som affärsområdet hanterar.

Bolagets affärsområde TopEnvironment har under kvartalet tagit hem en strategisk viktig order från Danska Øresundsbro konsortiet avseende tunnelbelysning med TopRights SMART LED™ . Vid sidan av den storordern har TopRight vuxit på den danska marknaden med order från Bestseller, Dantra och Byens Bilpleje. Andra företag som valt att konvertera till SMART LED™ och minska sin energiförbrukning är Beijer, ICA, ELME och SOVA. Ett flertal testinstallationer är dessutom under utvärdering innan beslut fattas, vilket med största sannolikhet kommer utveckla marknaden i både Sverige och Danmark.

Finansiell översikt koncern (Q3)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 juli-30 september var 44 Mkr (23,5 Mkr) (+87%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,8 Mkr (1,2 Mkr) och rörelsemarginalen -10% (+6%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -3,7 Mkr (2,5 Mkr). Motsvarande EBITA-marginal uppgick till -7% (+11%)

 

Finansiell översikt moderbolaget (Q3)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 juli-30 september var 4,7 Mkr (9 Mkr) (-48%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,03 Mkr (0,5 Mkr) och rörelsemarginalen till +0,3% (+7%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till 0,5 Mkr (0,9 Mkr). Motsvarande EBITA- marginal uppgick till +5% (+14%)

 

Finansiell översikt koncern (Q1-Q3)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari-30 september var 98,2 Mkr (62,4 Mkr) (+57,4%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 Mkr (3,1 Mkr) och rörelsemarginalen -13% (+4%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -11,7 Mkr (6,4 Mkr). Motsvarande EBITA-marginal uppgick till -10% (+9%)

 

Finansiell översikt moderbolaget (Q1-Q3)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari – 30 september var 13,4 Mkr (12,2 Mkr) (+9,8%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,6 Mkr (-0,6 Mkr) och rörelsemarginalen till -27% (-4%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -5,3 Mkr (0,6 Mkr). Motsvarande EBITA-marginal uppgick till -22% (+4%)

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021, kl. 08.30 CET.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic SME

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar