Delårsrapport Q1 2019

Report this content

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1935 (1209) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -826 (-1424) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -1267 (-1761) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,24) kr

Antal aktier per 2019-03-31 uppgick till 7 231 000

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande kvartal föregående år)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Utökat tjänstepaketering med bl.a. coachning av e-handel i butik för butikspersonal.
 • Utvecklat ny funktionalitet (möjlighet att jämföra produktspecifikationer samt avancerad funktionalitet för skärmspecifikt sortiment och lagersaldo) som öppnar för nya vertikaler.
 • Lanserat ett kraftfullare statistikpaket.
 • Modekedjan JOY som ägs av MQ, har lanserat kortbetalning med Touchtech Vendo.
 • Strategiska samarbeten med värdeadderande partners (Visma Digital Commerce, Cenera och Wetail) har ingåtts.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Stororder från Bestseller gällande en ny produkt (Touchtech Showroom) till ett värde av ca 3,6 MSEK i licensinbetalningar fram tills september 2019 med en årlig återkommande licensintäkt på mer än 3,6 MSEK vid fullt genomförande.
 • Tecknat avtal med skoföretaget Eytys.
 • Ingått strategiskt partnerskapsavtal med ehanelsbolaget Avensia.

För fullständig kvartalsrapport, se bifogad PDF.

VD har ordet

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 1 935 (1 209) TSEK vilket är en ökning med 60%. Det var framförallt både de återkommande intäkterna och tjänsteleveranserna relaterade till Touchtech Vendo som bidrog till ökningen. Samtidigt har rörelsens kostnader minskat något under perioden fast personalstyrkan ökat med 30% jämfört med samma period föregående år.

Under och efter första kvartalet har vi i nära samarbete med Bestseller designat en helt ny produkt, Touchtech Showroom. Projektet är utformat som ett samarbete mellan Bestseller och Touchtech, där resurser, processkunskap, teknisk kompetens och finansiering kommer att garantera för en unik produkt, resulterande i en 100% digital process för showrooms. Touchtech som äger rättigheterna till Touchtech Showroom kommer att erbjuda produkten till varumärkesproducenter på den globala marknaden och därmed komplettera våra befintliga produkter väl.

Initiala licensinbetalningarna om 3,6 MSEK kommer att göras i förskott fram till sista september 2019. Vid fullt genomförande innebär avtalet en årlig återkommande licensintäkt som överstiger det initiala ordervärdet på 3,6 MSEK. Touchtech bedömer därmed att den fortsatta driften för verksamhetsåret 2019 är säkrad tack vare en ökad efterfråga på Touchtechs produkter och tjänster i kombination med ordern från Bestseller.

Även om osäkerheten kring den pågående digitala omställningen inom retail är stor märker vi av ett allt större intresse av Touchtechs insikter och lösningar i att driva online-försäljning genom att förena e-handel och butik/showroom, så kallad ’Endless-Aisle’. Touchtech har en marknadsledande position inom Endless-Aisle och stort försprång mot konkurrenter. Ett exempel på detta är vår senaste kund, Eytys, som byter ut sin tidigare lösning i sina butiker till Touchtech Vendo och samtidigt får coachning för att göra online-försäljningen till en naturlig del av säljarnas sätt att bemöta kunderna.

Parallellt med direktförsäljningen har det etablerats flertalet officiella partnerskap med värdeadderande bolag inom e-handel och digital signage. Detta innebär att Touchtech inte blir flaskhalsar när det kommer till att integrera våra lösningar med respektive kunds unika system och kan därmed snabbare och mer kostnadseffektivt skala globalt.

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader: 

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 1935 TSEK vilket är en ökning med 726 TSEK eller 60% mot föregående år.

Touchtech har under samma period minskat sina kostnader med 91 TSEK. 269 TKR är en ökning av personalkostnader i samband med nyrekryteringar medan övriga externa kostnader minskat med 412 TKR beroende på att Touchtech AB valt att inte delta i mässor i egen regi under första kvartalet utan tillsammans med partners.  

Likviditet och finansiering 

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick efter första kvartalet till 2,7 MSEK (10 MSEK per 31 mars 2018). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 500 TSEK att tillgå. Touchtech har räntebärande skulder om 2,4 MSEK (2,8 MSEK per 31 mars 2018).  

Aktivering av FoU 

Touchtech har under årets första kvartal balanserat totalt 207 TSEK avseende lönekostnader samt kostnader för underkonsultationer för utvecklingsarbete. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 mars 2019 till 3,8 MSEK (3 MSEK). 

Avskrivningar 

Periodens resultat har belastats med avskrivningar om 406 TSK (290 TSEK). Av dessa avser 267 TSEK (243 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q2 2019 publiceras den 31 augusti 2019

Prenumerera

Dokument & länkar