Kallelse till årsstämma i Touchtech AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Touchtech AB (publ), org. nr 556749-5006, kallas till årsstämma fredagen den 7 juni 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 3 juni 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 3 juni 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

 •  per post till Touchtech AB, att. Deniz Chaban, Box 2239, 403 14 Göteborg, eller
 •  per e-post till deniz@touchtech.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman förutsatt att anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 juni 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 3 juni 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 3 juni 2019.

Förslag till dagordningen

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Framläggande och godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernsresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 9. Beslut om fastställande av
  a) antalet styrelseledamöter; och
  b) antalet revisorer och revisorssuppleanter 
 10. Beslut om fastställande av arvoden till
  a) styrelseledamöter; och
  b) revisorer
 11. Val av
  a) styrelseledamöter;
  b) styrelsens ordförande; samt
  c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 14. Stämmans avslutning.

Beslutsförslag

beslutsförslag punkterna 2, 9, 10 och 11

Aktieägare representerande ca 33,3% av rösterna i bolaget (bestående av Greenfield AB, Almi Invest Västsverige AB och Deniz Chaban) har meddelat att de föreslår följande;

Punkt 2: att Gösta Blomqvist utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: att styrelsen skall bestå av upp till 5 stämmovalda ordinarie ledamöter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 10: att ett fast arvode om två prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen (a). Det förslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 11: att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Gösta Blomqvist, Bengt Nilsson och Jörgen Weiss (samtliga omval) därtill kommer en ytterligare ledamot att kommuniceras som förslag inför årsstämman. Detta förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.touchtech.com) senast två veckor före årsstämman (a). Att Gösta Blomqvist utses till styrelsens ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med styrelsen rekommendation, den auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic (omval) utses till bolagets revisor (c).

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas förträdesträtt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som skall kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 10% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt beslut fodras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företräffa aktierna.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 7 231 000 och det totala antalet röster till 7 231 000.

Stämmohandlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.touchtech.com) från 17 maj 2019.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt Kap 7 32 paragrafen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömning av ett ärende på dagordningen.

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar