Kommuniké från årsstämma i Touchtech den 14:e maj

Report this content

På Touchtechs årsstämma i Göteborg den 14 maj 2021 togs följande enhälliga beslut:

  •  Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2020.

  • Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den till stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 2 281 354 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

  • Stämman beslutade enhälligt att bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvars­frihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2020.

  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av upp till 7 stämmovalda ledamöter

  • Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses

  • Stämman beslutade att ett fast arvode om tre prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Det beslutades också att det inte utgår arvode för ledamöter anställda i bolaget.

  • Stämman beslutade också att i den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utanför styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen. Det beslutades också att det inte utgår arvode för ledamöter anställda i bolaget.

  • Stämman utsåg, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter Mikael Palm Andersson (nyval), Mattias Wicksell (nyval), Magnus Emilson (nyval), Malin Zetterlund (nyval), Johan Berndtsson (nyval), Tord Dyrssen (nyval) och Deniz Chaban (nyval). Vidare utsåg stämman Mikael Palm Andersson till styrelseordförande.

  • Till revisor utsåg stämman Frejs Revisorer AB och den auktoriserade revisorn Ulf Johansson.

  • Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission.  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.