Rättelse bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018: inklusive kassaflödesanalys

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2667 (731) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 492 (-1461) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -913 (-1759) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,27) SEK TSEK

Antal aktier per 2018-12-31 uppgick till 7 231 000 st.

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)

Perioden 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 6126 (4255) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4423 (-3385) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -5907 (-4516) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,82 (-0,80) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4509 (-5779)

(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Avtal tecknats med Stenströms
 • Butikskonceptet The Fitting Room har avslutats framgångsrikt med mycket uppmärksamhet i branschen
 • Lanserat möjligheten att ta betalt med betalkort via Touchtech Vendo

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Utökat tjänstepaketering med bl.a. coachning av e-handel i butik för butikspersonal
 • Utveckling av ny funktionalitet i Touchtech Vendo, bl.a. i samarbete med Coop som utökat med ytterligare sju butiker samt kraftfullt statistikpaket

Utsikter för verksamhetsåret 2019:

 • Försäljningsökningen från fjärde kvartalet bedömer vi kommer att fortsätta att bidra positivt in i 2019
 • Öka utrullningen av Touchtech Vendo i de befintliga kundernas hela butiksnät
 • Fortsätta att utveckla eko-systemet genom att etableras partnerskap med fler värdeadderande och strategiska bolag i och utanför Sverige.

VD har ordet

2018 avslutades starkt där nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 667 (731) TSEK vilket är en ökning med 265%. Fjärde kvartalet utgjorde ca 43% av den totala nettoomsättningen på 6 126 (4255) TSEK för helåret 2018, en ökning med 44%.

Under året har vi fortsatt att bygga varumärket Touchtech genom ökade marknadsinvesteringar. Ny webbsida, deltagande på utökat antal branschmässor, utveckling av en tjänst för säljeffektivisering Touchtech Vendo Success Coach samt satsningen på butikskonceptet ”The Fitting Room” (www.thefittingroom.store) har flyttat fram och kraftigt stärkt varumärket Touchtech på den nordiska marknaden.

Touchtech är nu väl etablerad bland aktörerna inom ”retail” på den svenska marknaden och en given samarbetspartner för potentiella kunder. Vi förstår och kan leverera intäktsökande och kostnadseffektiviserande lösningar till en ”retail”-marknad under stark förändring.

Under året har vi fortsatt med att investera i Touchtech Vendo, vår satsning på e-handel i butik, med funktionalitet för integrerad kortbetalning, RFID-avläsning och ett kraftfullt statistikpaket. Ett paket för att analysera (”insights”) och optimera sortimentet i butikerna.

Under 2019 kommer Touchtech att erbjuda tjänster för att öka onlineförsäljningen i butik och därmed framgång för Touchtech Vendo. Den nytillsatta tjänsten Touchtech Vendo Success Coach kommer vara en viktig del i att öka utrullningen av Touchtech Vendo i kundens hela butiksnät. E-handel kopplat till fysisk butik är nytt och angreppsättet kan kännas ovant, vår erfarenhet visar att med rätt träning ökar avslutsfrekvensen avsevärt.

Touchtech har, under rådande marknadsläge, tecknat fler kundavtal än någon annan aktör som erbjuder e-handel i butik i Sverige, tex Bestseller, Coop i Norge, Caliroots, Johnells, Stenströms, Clas Ohlson, Bergqvist skor, Junkyard och Svea.

Försäljningen av Touchtech Lima-licenser, vilket stod för ca 20% av den totala nettoomsättningen via återförsäljare runtom i världen, har överträffat våra förväntningar. Touchtech Lima fortsätter vara en marknadsledande lösning för interaktiva presentationer.

Vid utgången av 2018 uppgick likvida medel till 3,6 (10,9) MSEK. Bolaget bedömer att likviditeten, förutsatt bibehållen avslutsfrekvens och leveranssäkerhet, kommer att vara tillräcklig för 2019 års lagd budget. Om bibehållen avslutsfrekvens och leveranssäkerhet uteblir kommer bolagets expansion att kräva ytterligare finansiering. Bolaget kommer då efter första kvartalet att kommunicera alternativa lösningar på hur man avser att trygga den fortsatta finansieringen för 2019/2020.

Under 2018 initierade vi partnerskap med utvalda bolag, såsom Vertiseit och Avensia, för att stärka integrationen med kundens affärs- och e-handelssystem. Touchtech kommer framöver att fortsätta att utveckla sitt eko-system genom att etableras partnerskap med fler värdeadderande och strategiska bolag.

Touchtech inleder 2019 med att erbjuda en marknadsledande teknisk lösning, ett välkänt varumärke, servicepaketserbjudande, branschkunskap och insikter från butikskonceptet The Fitting Room och inte minst en organisation som kan skala och är redo att ta sig an flera kundprojekt. Försäljningsökningen från fjärde kvartalet bedömer vi kommer att fortsätta att bidra positivt in i 2019.

Handeln är under stark utveckling och Touchtech kommer att aktivt vara med i förändringsarbetet till att möjliggöra för branschen att erbjuda ökad service och lönsamhet.

Med vänliga hälsningar,

Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Under 2018 uppgick nettoomsättningen till 6 126 TSEK vilket är en ökning med 1871 TSEK eller 44% mot föregående år. Försäljning av Vendo- och Limalicenser, hårdvara samt konsultationer i samband med implementation av Vendo står för den stora delen av ökningen.

Touchtech har under samma period ökat sina kostnader med 3,4 MSEK eller 32,6%. Detta beror på att stora satsningar gjorts på säljstödjande aktiviteter såsom ny hemsida, lansering av kampanjen Let´s get in Touch, deltagande på mässor, butikskonceptet The Fitting Room samt på att rekrytera personal för att möjliggöra ytterligare tillväxt.

Likviditet och finansiering 

Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 3,6 MSEK (10,9 MSEK per 31 dec 2017). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 500 TSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 2,58 MSEK (2,15 MSEK per 31 dec 2017).

Vid utgången av 2018 uppgick likvida medel till 3,6 (10,9) MSEK. Bolaget bedömer att likviditeten, förutsatt bibehållen avslutsfrekvens och leveranssäkerhet, kommer att vara tillräcklig för 2019 års lagd budget. Om bibehållen avslutsfrekvens och leveranssäkerhet uteblir kommer bolagets expansion att kräva ytterligare finansiering. Bolaget kommer då efter första kvartalet att kommunicera alternativa lösningar på hur man avser att trygga den fortsatta finansieringen för 2019/2020.

Aktivering av FoU 

Touchtech har under 2018 balanserat totalt 1,9 MSEK avseende lönekostnader för utvecklingsarbete av Touchtech Vendo. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2018 till 3,9 MSEK (2,8 MSEK). Betallösningen med kortterminal för Vendo stod för merparten av de balanserade utvecklingskostnaderna.

Touchtech Vendo i sin grundutförande blev under 2018 helt färdigställd och ingen vidare aktivering av utvecklingstid behöver ske. Styrelsen anser, efter en nedskrivningsprövning, att värdet är högre än det bokförda värdet avseende immateriella tillgångar. Utveckling av nya komponenter och funktioner för Touchtech Vendo såsom betalfunktionen kommer att aktiveras.

Avskrivningar 

Årets resultat har belastats med avskrivningar om 1351 TSK (1021 TSEK). Av dessa avser 1053 TSEK (906 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken utestående aktier.

Förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Årsredovisning och årsstämma

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 7 juni 2019 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan på touchtech.com samt på aktietorget.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q1 2019 publiceras den 31 maj 2019

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolagets produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera