Touchtech: Delårsrapport Q3 2019

Report this content

Perioden 1 juli – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1269 (1092) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1249 (-808) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -1780 (-1188) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,16) kr

Antal aktier per 2019-09-30 uppgick till 7 231 000

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Perioden 1 januari – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5071 (3459) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 2934 (-3932) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -4435 (-4994) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-0,68) kr

Antal aktier per 2019-09-30 uppgick till 7 231 000

 (Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2019

 • Bestseller uppnår sin målsättning om 100 aktiverade Vendo-installationer för Jack & Jones
 • Tecknat avtal med Scorett, Lagerhaus, A Day’s March, F&H, Frank Dandy, Rebel Walls, Kramp och Kastel gällande Touchtech Vendo
 • The Fitting Room vunnit AV Awards pris för Retail Project Of The Year
 • Utökat budget för B2B-showroom-projektet med Bestseller med 1 MSEK
 • Lansering av Rebel Walls och Lagerhaus på pop-up-varuhuset Beyond Us

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Utökat budget för B2B-showroom-projektet med Bestseller med 1 MSEK
 • Lansering av Rebel Walls och Lagerhaus på pop-up-varuhuset Beyond Us

VD har ordet

Nettoomsättningen uppgick under de tre första kvartalen till 5 071 TSEK, varav 50% var mjukvarulicensintäkter från produkterna, Vendo och Lima. Vendo-intäkterna ökade under samma period med ca 100% jämfört med motsvarande period 2018 medan Lima-intäkterna ökade med ca 24%.

Under det tredje kvartalet har ytterligare 1 900 TSEK fakturerats BESTELLER som avser förskottsbetalningar för Touchtech Showroom-licenser. Därmed har totalt 3 942 TSEK fakturerats per sista september vilket har haft en positiv effekt på kassaflödet även om inget av beloppet har intäktsförts. BESTSELLER har utökat budgeten sedan september med ytterligare ca 1 MSEK. Touchtech räknar med att börja intäktsföra detta under våren 2020 i relation till antalet B2B-showrooms som BESTSELLER väljer att ansluta. Den första versionen ska utvärderas skarpt under november till december i Vero Modas showroom i Tyskland.

Jack & Jones, ett bolag inom BESTSELLER-koncernen, som avsåg att rulla ut Touchtech Vendo i 100 butiker per sista januari 2020, uppnådde denna målsättning redan i början av oktober. Härnäst kommer Jack & Jones att ansluta de första butikerna i Sverige och till årsskiftet ansluts butiker i Spanien. Bara i Tyskland är mer än 50 butiker redan anslutna. Dessutom har dialog inletts om att ansluta ett nytt varumärke inom BESTSELLER-koncernen till början av nästa år.

The Fitting Room utsågs till årets retailprojekt av AV Awards som anses vara Oscars av AV-industrin där innovation och kreativitet i diverse olika kategorier lyfts fram.

Touchtech har under det tredje kvartalet tecknat 8 nya avtal för Touchtech Vendo med:

 •  A Day’s March, till sin brand-butik på Kungsgatan 3 i Stockholm
 •  Scorett, som avser utvärdering under 3 månader i en av sina butiker i Stockholm
 •  Lagerhaus, som avser att tillgängliggöra och driva försäljning på Beyond Us
 •  Frank Dandy, som avser att tillgängliggöra och driva försäljning på Beyond Us
 •  Rebel Walls, som avser att tillgängliggöra och driva försäljning på Beyond Us
 •  Kramp, som avser totalt fyra Touchtech Vendo stationer varav 2 ska användas i deras shop-in-shop-lösningar hos sina återförsäljares fysiska butiker
 •  Kastel, en norsk skotillverkare till i sin showroom-butik i Oslo
 •  F&H, inredningskedja i Danmark till en flagship-butik i Köpenhamn

För fullständig kvartalsrapport samt videointervju med VD, se bifogad PDF eller besök: https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter

Touchtech bjuder in till web-konferens den 4 november kl 11:00 där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten. Mer information om telefonkonferensen finns på bolagets hemsida: https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.
 

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader: 

Nettoomsättningen uppgick under de tre första kvartalen till 5 071 TSEK, vilket är en ökning med 1 612 TSEK jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen beror framförallt på ökade licensintäkter och delvis på ökning av konsultationstjänster.

Under samma period har kostnaderna minskat med 295 TSEK. 1 060 TSEK är en ökning av personalkostnader i samband med nyrekryteringar medan övriga externa kostnader minskat med 1 239 TSEK.

Likviditet och finansiering 

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick den 30 september till 1,61 MSEK (5,74 MSEK per 30 september 2018). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 MSEK att tillgå. Touchtech har räntebärande skulder om 2,1 MSEK (2,7 MSEK per 30 september 2018).  

Aktivering av FoU 

Touchtech har under perioden januari – september 2019 balanserat totalt 2 082 TSEK avseende löne- och konsultkostnader för utvecklingsarbete varav 164 TSEK avser utveckling av Touchtech Vendo och resterande 1 787 TSEK avser Touchtech Showroom. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 september 2019 till 5,01 MSEK (3,64 MSEK). 

Avskrivningar 

De första nio månadernas resultat har belastats med avskrivningar om 1 409 TSEK (962 TSEK). Av dessa avser 940 TSEK (778 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q4 2019 (bokslutskommuniké) publiceras den 13 februari 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar