Touchtechs företrädesemission blev övertecknad

Report this content

Touchtech AB (”Touchtech” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 31 januari 2020. Företrädesemissionen tecknades till cirka 152 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Därmed tas inte emissionsgarantier i anspråk. Bolaget tillförs cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 12,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 152 procent. Det innebär att de emissionsgarantier som Bolaget upphandlat inför företrädesemissionen inte behöver tas i anspråk. Genom företrädesemissionen kommer 723 100 nya aktier emitteras. Bolaget tillförs cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,75 MSEK inklusive garantiersättning (0,15 MSEK).

Cirka 97 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt, inklusive på förhand avtalade teckningsförbindelser om cirka 3,2 MSEK. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer erhålla avräkningsnotor under innevarande vecka.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket ökar aktiekapitalet i Touchtech med 72 310 SEK genom utgivande av 723 100 aktier. Det innebär att det totala aktiekapitalet kommer uppgår till 795 410 SEK och antalet aktier kommer uppgå till 7 954 100 stycken.

Rådgivare

InWest Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar