Bokslutskommuniké 2019

Report this content
KONCERNEN 2019-10-01- 2019-12-31 2018-10-01 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31
Intäkter 26 198 471 18 937 050 94 685 670 58 026 094
Resultat efter finansiella poster, EBIT -10 696 454 -9 143 607 -12 668 247 -12 602 066
Balansomslutning 32 919 593 26 141 322 32 919 593 26 141 322
Justerat resultat, EBIT 967 276 -‭4 212 307 769 852 -‭5 220 537‬
Justerat resultat, EBITDA ‭1 162 530‬ ‭-3 464 001‬ ‭2 060 506‬ -3 941 001
Soliditet −3% 33% −3% 33%
Resultat per aktie −1,25 −1,09 −1,4 −1,48
         
MODERBOLAGET 2019-10-01- 2019-12-31 2018-10-01 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31
Intäkter 171 388 163 980 1 197 670 2 464 062
Resultat efter finansiella poster, EBIT -1 477 804 -1 541 720 -5 329 030 -4 157 330
Balansomslutning 18 464 867 17 844 677 18 464 867 17 844 677
Soliditet 58% 90% 58% 90%
Resultat per aktie −0,18 −0,19 −0,64 −0,5

 

VD Kommentar

Under 2019 har Tourn vuxit väldigt starkt och årets omsättningstillväxt hamnar på hela 91 MSEK och kvartal fyra isolerat på 25,7 MSEK. Omsättningen under andra halvan av året har varit starkare än första halvan, framförallt så har Nagato och HUBSO bidragit betydelsefullt jämfört med samma period föregående år.  Men också för att vi vinner större och fler kampanjer inom Agency. Något som är extra roligt är att vi inte bara får in nya kunder utan våra befintliga kunder ökar också storleken på sina kampanjer, vilket är en kvalitetsstämpel för oss. Intäkterna utanför Sverige/Norden ökar också och vi känner att vår attraktionskraft utanför vår hemmamarknad har blivit starkare.

Agency har utvecklats bra och framförallt under andra halvan av året där Agency inte bara gör en rekordomsättning utan även får bokningar till ett värde av över 30 MSEK som landar under 2020.

Nagato har vuxit starkt under hela 2019 och har bidragit positivt till omsättningsökningen. Under 2018 och 2019 har vi investerat tungt i plattformen för att skapa en skalbar it-struktur som vi nu ser vänder till skalande lönsamhet.

HUBSOS omsättning landade på 16,5 MSEK att jämföra med 2018 års omsättning på 4,7 MSEK, det är en omsättningstillväxt på 251%. I början av 2019 så kommunicerades en förväntad omsättning på 20 MSEK på helåret, avvikelsen i bedömningen beror på vissa förseningar av kampanjer. Dessa kampanjer är enbart försenade och inte förlorade, vilket gör att en del av den bedömda försäljningen av 20 MSEK kommer falla in under 2020 istället. Som tidigare kommunicerat så har januari 2020 börjat starkt för HUBSO, en historisk sett liten månad, med en omsättning på 1,4 MSEK jämfört med 60 KSEK 2019.

Underliggande lönsamhet
Årets redovisade EBIT hamnade på -12,6 MSEK , men justerat för engångskostnader i samband med börsnotering om cirka 1,6 MSEK, periodisering av kostnader om 6,1 MSEK i Agency och Nagato, vilket innebär att 2019 bär 13 månaders kostnader istället för 12. Investering/utveckling av Charge och Gravel om 2,8 MSEK samt negativ resultatpåverkan av HUBSO och Charge om cirka 2,9 MSEK., justerat EBIT om 0,77 MSEK, samt justerat EBITDA om 2 MSEK.


HUBSO har tyvärr inte bidragit positivt till koncernens resultat, den största bidragande orsaken till detta är pga den höga tillväxten. Inköp och marknadsföring kostnadsförs direkt medan intäkterna kommer månader ibland kvartal efteråt. På helhetsnivå är därför lönsamheten negativ för HUBSO men lönsamheten i de isolerade kampanjerna är goda.

Gravel har bidragit positivt till omsättningen och lönsamheten under hela tiden Tourn ägt en majoritet i bolaget under 2019.

Charge har bidragit negativt till koncernens resultat, då investeringar gjorts i utvecklandet av plattformen. Investeringen i Charge från Tourns räkning har till stor del bokats upp som lån från Tourn till Charge. Charge planerar nu att göra en kapitalanskaffning under tidigt Q2 för att öka tillväxttakten, i och med det kommer då även lånet från Tourn att regleras.

Framåtblick
För året som kommer tror vi på hög tillväxt av intäkter men också ett år av lönsamhet. Som jag skrev ovan har året innehållit negativa engångskostnader och bokföringstekniska åtgärder som påverkat det totala resultatet negativt. Dessutom har resultatet tyngs av dotterbolag som HUBSO och Charge. Justerat för dessa förändringar så har Tourn varit lönsamt under 2019.


HUBSO har som målsättning att vara lönsamt under 2020.

Under 2020 bedömer vi att hela koncernen kommer växa med lönsamhet och visa vinst på sista raden.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
 


 


Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar