Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)

Tourns årsstämma är senarelagd och flyttad till 22 juni 2020. Nedan följer kallelse till årsstämma.

 

Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)
2020-05-18 

Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 22 juni 2020 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 15 juni 2020, anmälan ska inkommit till bolaget senast den 15 juni 2020. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm eller via e-post ir@tourn.com

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 15 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter
15. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 11 - 15 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.


//

Investor Relations
TOURN International AB (publ)
ir(at)tourn.com


Certified advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
info@eminova.se

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar