Kommuniké från årsstämma

Report this content

Idag 2020-06-22 höll Tourn International AB(publ) årsstämma.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Olle Söderberg, Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Gustaf Kellner fortsätter som styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma enligt styrelsens förslag; Ernst & Young AB som revisorsbolag med Andreas Nyberg som huvudrevisor. 
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning ska utgå med ett prisbasbelopp per styrelseledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst 450 000 aktier. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

Prenumerera

Dokument & länkar