Kvartalsrapport 3 2021

Report this content

Kvartalsrapport TRE 2021
2021-11-16

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -


TOURN fortsätter att växa med en omsättningstillväxt på 76% under tredje kvartalet. Koncernen redovisar en historisk hög Q3 omsättning och ett  justerat resultat på 45 036 kr under delåret jan-sept. NAGATOs omsättningstillväxt  under kvartalet uppgick till 533%.

Händelser Q3 2021
- Bolaget fortsätter att investera kapital för kraftig tillväxt utomlands
- Koncernen visar omsättningstillväxt med 76% vilket ger en omsättning om 31,8 MSEK
- NAGATO växer med 533% jämfört samma period 2020
- NAGATO inleder partnerskap med TikTok nätverk och växer antalet kanaler i sin plattform
- Agency växer sin portfölj med profiler som bolaget representerar
VD Kommentar

Fortsatt tillväxt i fokus

Tourn har under tredje kvartalet fortsatt sin tillväxtresa enligt plan och har ökat sina tillgångar i form av profiler och kanaler både hos NAGATO och Agency. Åter kan vi konstatera att arbetet med att renodla affären som till stor del skedde under 2020 gett resultat. Grundbulten i affären är fortsatt Agency och NAGATO, som står för tillväxten under delåret. Där fortsätter vi att investera i verksamheten för att klara av att hantera den tillväxten som nu sker. Agency har under kvartalet ökat antalet profiler i sin portfölj och NAGATO har knutit till sig ett TIKTOK nätverk samt expanderat i antalet Youtubekanaler som är knutna till plattformen. NAGATO växer med 533% mot jämförbar period 2020 och NAGATO har så här långt tagit stora steg och blir en allt större affär i TOURN. Även under kvartal tre kan vi konstatera att NAGATO nu är det största intäktsbenet i koncernen. Kvartal tre brukar ha en utmaning sett till tillväxten, då juli normalt är en svag period för bolaget. Detta till trots växer TOURN med 76% under Q3 mot samma period 2020. Detta stämmer väl med de förväntningar som vi hade i samband med kvartal två och TOURN har nu nästan tangerat 2020 års nettoomsättning efter endast tre kvartal.

Arbetet med att stärka TOURNs internationella intäkter har också givit frukt under kvartalet. NAGATOs verksamhet har fortsatt +90% av omsättningen utanför Sverige. Då NAGATO växer, rör vi oss närmare det interna mål för 2021, om att 50% av koncernens intäkter skall genereras utanför Sverige.

TOURN har under kvartalet fortsatt minska ner på de innehav som finns i koncernen och på så vis fortsatt ta stegen mot den renodling av verksamheten som vi påbörjade under 2020. TOURN har under kvartalet sålt de optioner som funnits i HUBSO Group AB (Publ) samt fortsatt med att avyttra delar av innehavet i GOGO Leadtech AB (Publ). Detta gör att vi har en god kassaposition som möjliggör att vi kan fortsätta investera i det momentum som vi nu befinner oss i.

Den ökade tillströmningen av kanaler till NAGATO och Agency som växer sin portfölj med profiler, ger en önskad ökning av tillgångar i båda affärsbenen. Signaler under kvartalet ger goda förhoppningar om fortsatt stark tillväxt även under årets sista kvartal som förväntas bli bolagets historiskt starkaste kvartal sett till omsättning.

Robin Stenman
VD, Tourn International AB (Publ)

ir(at)tourn.com


Se bifogad pdf för fullständig rapport, rapporten finns även tillgänglig på https://ir.tourn.com/financial-reports


Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".


Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16  november 2021.

Prenumerera