KVARTALSRAPPORT ETT 2019

Report this content

Översikt Koncernen jan-mars 2019
Nettoomsättning 17 531 (11 409) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 784 (274) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 452 (149) TSEK
Perioden resultat 785 (128) TSEK
Soliditet 46% (37%)
Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,02)

Översikt Moderföretaget jan-mars 2019
Nettoomsättning 672 (812) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -605 (-808) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -650 (-808) TSEK
Perioden resultat -651 (-809) TSEK
Soliditet 92% (87%)

Bolaget har per 2019-03-31 8 303 350 aktier.

VD Kommentar

Nu stänger vi första kvartalet i 2019, början på en ny resa i Tourn. Vi ser stor potential för hög omsättningsökning med bättre resultat under 2019. Under 2018 genomförde vi stora förändringsarbeten med mål att både kunna växa snabbare i år samt successivt kunna öka vårt resultat. Kvartalets resultat är fortfarande blygsamt men visar goda indikationer på att vi markant ska kunna förbättra vårt rörelseresultat det kommande kvartalet i takt med att vi växer.

Tourn Agency
Tourn Agency är bolagets kärndel som jobbar med influencer marketing. Sedan 2014 har bolaget utvecklat olika verktyg för att kunna effektivisera arbetet med influencers, däribland system för micro-influencers, mätverktyg, rapportverktyg, CRM-administration med mera. Tourn Agency har tagit ett starkt grepp om den svenska marknaden.

Intäktsmodell Tourn Agency
Tourn Agency arbetar i olika kampanjformat inom influencer marketing där allt ifrån influencers med hundratusentals följare ner till mindre influencers med endast ett fåtal tusen följare efterfrågas, ofta i kombination. Kunderna tar kontakt med Tourn för genomförande av influencer marketing där Tourn utöver själva annonsplaceringen på influencers även bidrar med strategi, analys, tracking och uppföljning. Tourns intäkter kommer ifrån provision på bokad kampanj samt ersättning för de verktyg och tjänster som använts vid kampanjtillfället.

Tillväxt Tourn Agency
Tourn Agency har haft en tillväxt med cirka 40% i jämförelse med föregående år. Bolaget har genomfört allt fler influencer marketing kampanjer samt med allt större volymer.

Framåtblick Tourn Agency
Tourn Agency kommer under de kommande kvartalen sikta på att landa flertalet större kundkontrakt. Kvartalet har visat goda indikationer på att de närmst kommande kvartalen kommer vara minst lika starka. Trenden visar att influencer marketing fortsätter att växa och än ser vi inget tak på potentiell tillväxt, då det trots ökad kännedom är många som ännu inte börjat jobba med influencers.

Nagato
Nagato är Tourns Youtube-plattform där Youtubers kan ansluta sig för att öka sina intäkter och få hjälp med att bygga sin youtube-kanal. Under 2017 blev Tourn godkända av Youtube som ett MCN (Multi Channel Network), vilket ledde till att Tourn påbörjade utvecklingen av Nagato.

Hösten 2018 kom Nagato igång ordentligt och har sedan dess haft en bra tillväxttakt. Nagato är Tourns första plattform som tar bolaget internationellt och här ser vi stor potential för snabb uppskalning.

Tillväxt Nagato
Tillväxten i Nagato mäts främst på antalet visningar genererade per månad. Detta innebär ackumulerade visningar från alla Nagato-anslutna Youtubers samtliga videor för en månad, oavsett när videon publicerades. Nagato har under kvartalet uppnått över 300 miljoner visningar per månad och taktar med en tillväxt om cirka 25% per månad. Nagato får i dagsläget cirka 70% av trafiken från den sydamerikanska regionen. Den största visningsökningen under kvartalet har varit i Spanien. Nagato har under kvartalet börjat växa i fler västerländska länder och fokuserar på tillväxt i främst Tyskland och England.

Intäktsmodell Nagato
För i princip varje visning som genereras av Nagatos medlemmar visas en annonsfilm. Annonsen bokas av diverse annonsörer via YouTubes egna annonssystem och dyker upp där den är bäst lämpad. Youtube erhåller en andel av annonsintäkterna och skickar vidare till Nagato så att plattformen kan ta sin andel och fördela ut till sina YouTubers. Detta innebär att Nagato aldrig behöver agera säljare av youtube-annonser, det sköts helt av Youtube. När en youtuber, oavsett land, ansluter sig till Nagato och börjar generera visningar kommer Nagato omedelbart börja generera intäkter. Nagato kan därför ta emot youtubers från nästan vilket land som helst utan att behöva sätta upp en säljorganisation eller liknande i det specifika landet. Detta är det som lägger grunden till skalbarheten i Nagato.

Utöver annonser kommer Nagatos youtubers att erbjudas andra intäktsmöjligheter som sponsrade samarbeten och affiliate-samarbeten.

Framåtblick Nagato
Under kommande kvartal kommer Nagato fortsätta att växa både sett till visningar och intäkter. Intäkterna förväntas öka ytterligare med tanke på att plattformen öppnar upp för nya intäktskanaler så som affiliate-samarbeten och sponsrade samarbeten. Nagato lägger stort fokus på en geografisk expansion av plattformen, främst i Tyskland och England, men gör också genre-specifika satsningar gentemot eSport och gaming.

HUBSO
HUBSO är en helhetslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. Hubso tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencer endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker främst via webshoppar som HUBSO satt upp och äger. Exempel på webbshoppar som HUBSO hanterar är bybianca.se och shop.sannealexandra.se.

HUBSO ägs av Tourn till 73,1% av rösterna och 44,1% av kapitalet. Bolaget har under kvartalet inlett kapitalanskaffning som förväntas att stängas och registreras i april.

Tillväxt HUBSO
Under första kvartalet har HUBSO tiodubblat sin omsättning i jämförelse med föregående år. Tillväxten grundar sig i att HUBSO under 2018 satt sin affärsmodell och växlat upp. Kvartal ett är vanligtvis ett svagt kvartal för e-handel, därför inkom den största delen av intäkterna för HUBSO under mars månad, varav totalen landade på 1 MSEK.

Intäktsmodell HUBSO
I den flesta fallen är det HUBSO som köper in de första produkterna som ska lanseras, därefter delar influencern och HUBSO på vinsten efter att alla kostnader har dragits. I fler än hälften av lanseringarna som gjorts har samtliga produkter sålt slut på mindre än 48 timmar, vilket innebär att HUBSO får tillbaka sin investering samt vinst väldigt tidigt.

Framåtblick HUBSO
HUBSOs affärsmodell var väldigt tidigt lönsam och vi siktar på att redan under andra kvartalet generera positivt resultat för bolaget. HUBSO siktar på en rejäl tillväxt under året där målsättning är att nå 20 miljoner kronor.

HUBSO har även inlett samarbete med Nagato, Tourns Youtube-plattform, för att lättare nå ut till nya influencers internationellt där vi ser en tydlig synergieffekt. Målet är att genomföra de första samarbetena mellan plattformarna under kvartal två.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars  2019.

Prenumerera

Dokument & länkar