Styrelsens förslag till årsstämman 2020-06-22

Report this content

Tourn International AB(publ) håller årsstämma 2020-06-22. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-15.
 
11 . Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter.

12. Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2019. Samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

13. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Gustaf Kellner, Robin Stenman, Olle Söderberg och Mike Jacobson. 

14. Styrelsen föreslår nyval av revisorsbolag samt huvudrevisor. Styrelsen föreslår Ernst & Young AB som revisorsbolag med Andreas Nyberg som huvudrevisor. 

15. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst 450 000 aktier.  Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. 

 

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.com
 

Prenumerera