Bokslutskommuniké Januari - December 2000

Bokslutskommuniké Januari - December 2000. Rörelseintäkter 21.5 Mkr Balansomslutning 55.1 Mkr Ackordsvinst 3.9 Mkr Avskrivningar - 5.7 Mkr Kostnader av engångskaraktär - 6.1 Mkr Rörelseresultat efter finansnetto - 14.9 Mkr Företaget TPC Security AB bildades 1997 då grundarna tillsammans med Atle Företagskapital kunde göra en MBO från Landis & Staefa AB. I början av 1999 apporterades företaget in i det på Aktie Torget noterade Multisound Technology AB som bytte namn till TPC Security AB (publ.). Samtidigt blev Skanditek AB en av de större huvudägarna. Under maj 2000 bytte TPC Security lista till Nya Marknaden i samband med en nyemission vilket tillförde bolaget c:a 27 Mkr efter emissionskostnader. TPC Security Group utvecklar, säljer och marknadsför produkter som stödjer maskin-till-maskin (M2M) lösningar. Bland annat GSM-produkter, övervakningsprodukter, abonnemang för M2M och tillbehör till mobila datorer. Verksamheten Under januari månad 2000 förvärvades PC Card AB (nu mer TPC Communication AB). TPC Communication är ett marknads- och säljbolag med i dagsläget 13 anställda. Bolaget distribuerar GSM-moduler och tillbehör till bärbara datorer. Sortimentet riktas nu mot mer industriella produkter som stöder M2M-konceptet. Organisationen I juli förvärvades Cetronic, ett utvecklingsföretag inom speciallarm. Bland annat har TPC Cetronic utvecklat alarmsystem för fastigheter och hissar samt kylanläggningar. Hisslarmen har en mycket stor potential både på den svenska och europeiska marknaden. TPC Cetronics kontor ligger idag i Sundsvall, säljfunktionen för Cetronics produkter ligger i Stockholm. I och med förvärvet av Cetronic har TPC-koncernen nu en komplett organisation för utveckling, distribution och service, vilket går helt i linje med den strategi TPC lagt fram i början av året. Tillsammans fungerar de olika bolagen i koncernen som affärsområden för att kunna leverera kompletta maskin-till-maskin lösningar. I och med företagsförvärven bildades koncernen TPC Security Group. För varje dotterbolag finns en "Business Unit Manager" som ansvara för respektive affärsområde. Förutom nyförvärven bildades två nya bolag, TPC Network och TPC Inducell. TPC Network innehar en kommunikationscentral samt hanterar de abonnemang som hittills TeleSafe genererat. I framtiden kommer även tjänster som erbjuds till M2M-lösningar att hanteras via TPC Network. Detta bolag har idag 4 anställda. TPC Inducell är en verksamhet som skall utveckla industriella cellulära applikationer. Personal tillsätts under Q1 2001. Under november månads genomfördes en flytt av Stockholmskontoret (TPC Communication AB) till större lokaler som är bättre anpassade till verksamheten. Detta kontor föreslås bli TPC koncernens huvudkontor from maj 2001. Produkter TPC lanserade under hösten två nya versioner av TeleSafe. Båda är GSM- baserade innehållande GSM-modul från Ericsson och GSM-abonnemang från Maingate. Den första versionen som lanserades var slutkundsversionen, vilken är lätt att installera och handha. Då intresset var mycket stort från larmbranschen togs också en installatörsversion fram med något fler inställningsmöjligheter. TPC Cetronic lanserade även under hösten sin nya GSM-baserade hisstelefon Cetronic 610 GSM, vilken ger en enklare och mer ekonomisk installation då inga extra kablar behöver dras i hisschakten. Utöver de lanserade produkterna finns inom koncernen också ett distributionssortiment av tillbehör till bärbara datorer, ljudgallret Inferno, GSM-moduler och system för kyl- och frysövervakning. Koncernen äger i dag patent för TeleSafe och dess funktion för "dubbelriktad telekontroll" samt patent för ljudgallret Inferno och dess fasförskjutna ljud. Det finns också ett patent för produkten CardHost som läser olika typer av kommunikationskort. Ett nytt patent för en så kallad ljudgranat har erhållits. Avtal TPC Security AB (publ.) tecknade ett avtal med Ericsson Sverige AB under oktober månad avseende distribution, marknadsföring och försäljning av industriella GSM-moduler. Avtalet har ett prognostiserat värde av 50 MSEK för TPC Security AB. Avtalet har sitt ursprung i det samarbetsavtal som tidigare i år tecknades mellan de båda företagen. Samarbetsavtal tecknades också företaget Maingate AB som är en teleoperatör verksam inom M2M. TPC paketerar idag Maingates abonnemang med egna produkter. Dessa samarbeten och avtal stärker TPC's position på M2M- marknaden som utgör en viktig del av bolagets lagda strategi. Avtal om försäljning av ljudgeneratorn Inferno har träffats med ett företag i England, samtidigt har patent för ljudgranat sålts till samma företag. Partneravtal tecknades också med WM Data Infrasolution, Scribona Distribution AB, Office Göteborg och Computer City Direct/SIBA AB. Försäljning och resultat Försäljningen för hela koncernen uppgår till 21.5 Mkr. Resultatet före avskrivningar uppgår till -12,7 Mkr, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär på 6,1 Mkr. Kostnaden är en direkt följd av sammanslagning av de inköpta bolagen samt en upprensning i dessa. Även en kostnad för flytten finns samt för marknadsföring i samband med nytt koncernnamn. Nedskrivningar har skett med 5,7 Mkr, av dessa är Goodwill 2,7 Mkr samt planenliga avskrivningar 3,0 Mkr. Finansiell ställning Likvida 14.1 Mkr medel: Soliditet: 68 % Personal Medeltalet anställda under år 2000 var 25, varav 6 kvinnor. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagstämman att ingen utdelning lämnas för 2000. Väsentliga händelser efter räkenskapens utgång och framtid Utsorteringen av produkter i TPC Communications distributionssortiment fortskrider och beräknas vara klart under Q1. Utsorteringens målsättning är att skapa en mer renodlad produktportfölj som helt stämmer överens med företags strategi och mål, det vill säga att bli en ledande aktör på M2M- marknaden. I samband med detta fortsätter kontinuerligt arbete med att effektivisera inköpsrutinerna av produkter för hela koncernen. Ett nytt administrativtsystem har installerats för att förenkla ekonomi och logistikfunktioner. TPC Networks kommunikationscentral fortsätter att byggas ut för att passa dagens och morgondagens behov av kapacitet. Olika kommunikationsplattformar är under uppbyggnad vilka kommer att kunna ta emot olika typer av intelligenta protokoll. Samtliga medför nya abonnemang för detta affärsområde. Under Q1 flyttas all TeleSafe-kommunikation till denna central. Vi fortsätter vår rekrytering av nyckelpersoner till företaget. En ny ledning kommer att tillsättas under Q1, vars mål blir att marknadsföra bolaget inom nya marknadssegment. Även den pågående internationaliseringen kommer att effektueras. TPC slutförhandlar kring flera avgörande avtal under Q1 med partners vars produkter och tjänster väl överensstämmer med TPC`s framtida strategi. Avtalen är fleråriga och har stor betydelse för bolagets positionering på M2M-marknaden. Omsättningen för 2001 prognostiseras bli betydligt högre än för föregående år och därtill ett förbättrat resultat jämfört med 2000, främst genom en ökad försäljning av produkter och tjänster inom M2M. Bolagsstämma kommer att hållas den 26 april och samtidigt lämnas delårsrapport för perioden jan- mars 2001. Mats Englund VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar