Delårsrapport för perioden januari tom september 2001

Delårsrapport för perioden januari tom september 2001 Försäljning Koncernens intäkter under årets första 9 månader 2001 uppgick till 12,2 Mkr. Resultat Resultatet för perioden uppgår till - 11,7 Mkr före koncernmässiga avskrivningar på 2,8 Mkr. Finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgår till 0,2 Mkr och soliditeten till 56%. Händelser efter rapporttiden och utsikter för 2001 Vi är fortsatt mycket besvikna över resultatet som vi bedömer är en direkt följd av den pågående IT- och Telekom krisen. Företagets omstrukturering mot Maskin till Maskin marknaden, M2M, har varit kostsam och den rådande svaga efterfrågan på dessa lösningar har förvärrat företagets likviditet. TPC´s, sedan länge, pågående diskussioner med finansiärer har ännu inte lett till att en tillfredsställande lösning har uppnåtts. Ledningen och styrelsen bedriver nu diskussioner med ambitionen att rekonstruera bolaget. På den positiva sidan ser vi ökad orderingång samt att september och oktober månads fakturering är över förväntan. Genomförda strukturförändringar i TPC Cetronic innebär att enheten förväntas bli rörelseresultatmässigt positiv med början Q4. Bromma den 2:a November 2001. Peter Thorander VD. Peter Thorander, CEO TPC Security Group AB peter.thorander@tpc-group.com Tel. 08-514 909 00 Mob 0703 81 22 86 TPC Security Group är verksamma inom IT- och säkerhetsbranschen med inriktning mot telematik och teletransmission. Företaget utvecklar och säljer kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin till maskin (M2M). Företaget är noterat på Nya Marknaden. KONCERNENS 2001-01- - 2000- RESULTATRÄK 01 01-01 NING Tkr 2001-09- 2000- 30 09-30 Rörelsens intäkter 12 028 15 661 Nettoomsätt ning Övriga 158 237 intäkter 12 186 15 898 Rörelsens kostnader -8 011 -10 Handelsvaro 220 r & förnödenhet er Övriga -5 690 -4 503 externa kostnader -10 179 -7 378 Personalkos tnader -23 880 -22 101 Rörelseresu -11 694 -6 203 ltat före avskrivning ar -730 -2 174 Avskrivning ar enligt plan -2 094 -2 006 Avskrivning ar koncernmäss ig goodwill Rörelseresu -14 518 -10 ltat efter 383 avskrivning ar Resultat från finansiella investering ar Räntenetto -385 -423 Ackord 3 957 isamband med övertagande av dotterbolag Resultat -14 903 -6 849 efter finansiella poster (periodens resultat) KONCERNENS 2001-09- 2000- BALANSRÄKNI 30 09-30 NG Tkr TILLGÅNGAR Anläggnings tillgångar Immateriell 22 855 26 504 a anl.tillgån gar Materiella 1 413 1 752 anl.tillgån gar Finansiella 46 anl. tillgångar 24 268 28 302 Omsättnings tillgångar Varulager 8 611 8 726 mm Kortfristig 6 082 5 279 a fordringar Kassa och 221 20 127 bank 14 914 34 132 SUMMA 39 182 62 434 TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget 69 999 69 999 kapital Fritt eget -47 974 -24 kapital 281 22 025 45 718 Skulder Långfristig 6 250 8 781 a skulder Kortfristig 10 907 7 935 a skulder 17 157 16 716 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 182 62 434 NYCKELTAL Soliditet 56% 73% Antal 26 27 anställda DEFINITIONE R NYCKELTAL Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslu tning Denna rapport har ej varit föremål för granskning av TPC Security ABs revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar