Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 · Resultat efter skatt under det andra kvartalet uppgick till 10 (7) Mkr, 2 (1) kr/aktie · Resultat efter skatt under det första halvåret uppgick till - 13 (16) Mkr, -2 (3) kr/aktie · Traction realiserar US-dollarpositioner med en resultat-effekt om 21 Mkr under det första halvåret · Traction största ägare i JC med 6 % av aktierna Verksamheten Traction har under perioden förstärkt organisationen med fem nya Venture Managers för att på ett bättre sätt kunna hantera de befintliga projekten och kunna delta i nya affärer. De nya medarbetarna har olika bakgrund och utbildning för att Traction skall kunna erbjuda en bred kompetens till projektbolagen. Under det andra kvartalet har Traction blivit JCs största aktieägare och i dagsläget äger Traction cirka 6% av aktierna i bolaget. JC har såsom vi ser det goda utvecklingsmöjligheter, delar av bolaget är välpositionerat och är lönsamt, andra delar är i en uppbyggnadsfas och belastar bolagets resultat. Vår bedömning är att JC borde kunna uppvisa högre lönsamhet inom de närmaste åren vilket torde resultera i en omvärdering av bolagets aktie. Såsom stor ägare i JC har vi för avsikt att delta i ägarrelaterade frågor och även i andra väsentliga frågor rörande bolagets framtid. Traction stängde i juni de US-dollarpositioner som bolaget har haft sedan drygt ett år tillbaka. Traction sålde under våren 2001 totalt 20 MUSD på termin. Vår förväntan var att US-dollarn var övervärderad vilket visade sig vara riktigt. Positionerna har under juni avvecklats i samband med dollarns kraftiga försvagning. Resultateffekten under det första halvåret uppgår till 21 Mkr (varav 17 Mkr under det andra kvartalet). I bokslutet 2001 uppgick positionernas värde till -7 Mkr. Tractions totala vinst under 2001/2002 av transaktionerna uppgår till drygt 16 Mkr. Traction följer löpande dollarns och andra valutors utveckling och ytterligare positioner kan komma att aktualiseras. Valutapositionerna är av spekulativ karaktär men skall också ses som försäkringspremier på en övergripande nivå för investeringar i projekt vars rörelser och balansräkningar är valutaexponerade. Utsikter för resten av året Hårt fokus ligger på att skapa stabilitet och lönsamhet i de befintliga projektbolagen. Några vinstrika exits är i rådande konjunktur och börsturbulens inte sannolika. Däremot bör vi kunna gå in i ett antal nya projekt under resten av året. Dels onoterade mindre-/ medelstora bolag där det finns en driven entreprenör som behöver en aktiv partner, dels bolag som är i kris och/eller i en förändringssituation där det behövs en engagerad ägare med personella och finansiella resurser. Vi söker härutöver efter noterade bolag med en omvärderingspotential att investera i. Några av våra projektbolag bör också kunna hitta attraktiva förvärvsobjekt eller medverka i strukturaffärer. Ekonomi Utveckling andra kvartalet Det andra kvartalets redovisade nettoresultat efter skatt uppgick till drygt 10 (7) Mkr. Stängningarna av valutaterminsavtalen i US dollar har skett under perioden liksom upplösning av kvarvarande reservering för avtalen vilket gett ett positivt resultat på drygt 17 Mkr. Samtidigt har valutakursförluster vid konsolidering av dotterbolag och intressebolag belastat resultatet med 2 Mkr istället för att föras mot valutakursreserv ingående i det egna kapitalet. Nettoomsättningens sammansättning har förändrats till följd av förvärven av Ankarsrum Motors och Gnosjö plast under slutet av 2001 samt konkursen i Svecia. Upplösning av omstruktureringsreserv och negativ goodwill avseende Ankarsrum Motors och Gnosjö Plast har i kvartalet skett med 5 Mkr. Utdelningar, på främst Haldex-aktierna, har erhållits med totalt knappt 4 Mkr. Maxitech har haft en fortsatt svag utveckling i kvartalet, -4 Mkr. Promecta Footwear gick i konkurs i juni vilket belastar Tractions resultat med knappt 6 Mkr. Konkursen föranleddes av ett omfattande bedrägeri i bolagets polska verksamhet. Fakturor har betalats till andra konton än bolagets och lagret har till övervägande del stulits. Hela bolagets kapital förbrukades och det fanns ingen annan lösning är att sätta det svenska moderbolaget i konkurs. Den polska polisen är informerad och man kan alltid hoppas att de hittar förövarna, men sannolikheten att bolagets kapital återfinns är mycket begränsad. Januari-juni 2002 Koncernens nettoresultat efter skatt av verksamheten uppgick för årets första sex månader till -13 (16) Mkr, eller -2 (3) kronor per aktie, vilket motsvarar en negativ avkastning (2 %) på det synliga egna kapitalet. Resultatnedgången jämfört med föregående år förklaras främst av att kostnader för Svecia belastat första kvartalet med -30 Mkr, att Maxitech fortsätter att gå med förlust, -9 Mkr, ett lägre reavinstnetto, 1 (16) Mkr, samt lägre övriga utdelningar, 4 (19) Mkr. Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 3 (-3) Mkr. Upplösningar av negativ goodwill och omstruktureringsreserv avseende Ankarsrum Motors och Gnosjö Plast har under perioden skett med 10 Mkr. Valutavinster har under perioden redovisats på drygt 20 Mkr. Tractions resultat varierar kraftigt mellan olika perioder beroende på att resultatet kommer först vid avyttringar av projekt. Någon successiv vinstavräkning utöver resultatredovisning enligt kapitalandels-metoden förekommer ej. Det egna kapitalet per aktie uppgick per den 30 juni till 121:-/aktie. Beroende på utdelning till aktieägarna och effekt av återköp av egna aktier i kombination med årets förlust har det egna kapitalet per aktie minskat med 6:-/aktie sedan årsskiftet. Koncernens reserv i noterade innehav uppgick per den 30 juni 2002 till 27 Mkr, motsvarande 5:-/aktie. Per den 8 augusti 2002 uppgick reserven till -11 Mkr. Något substansvärde beräknas ej, eftersom vi inte marknadsvärderar våra onoterade innehav. Moderbolaget Moderbolagets nettoresultat uppgick för årets första sex månader 2002 till -1 (31) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 juni 2002 till 17 (43) Mkr och det synliga egna kapitalet uppgick till 641 (664) Mkr. De externa skulderna uppgick till 4,9 (8,8) Mkr, främst i form av ett vinstandelslån. Moderbolagets soliditet var den 30 juni 2002 90 % (83 %). Investeringar Under årets första sex månader har 33 (11) Mkr investerats i gamla och nya projekt, främst genom aktieköp över börsen i JC (24 Mkr) och Thalamus Networks (8 Mkr) samt deltagande i nyemissionen i Biophausia. Tractions ägarandel i Thalamus Networks har under perioden ökat från 18 % till 23 %. Därutöver har nettoköp skett av diverse börsaktier med 15 Mkr. Avyttringar har skett av projektbolag vilket frigjort knappt 3 Mkr i kapital, främst genom försäljning av aktieinnehavet i intresseföretaget Jalmarsson-Thias samt delavyttring av aktier i Biophausia. Innehavet i Azign Management har avvecklats. Likviditet Koncernens likviditet uppgick till 110 (88) Mkr. Därutöver fanns icke strategiska börsaktier om 27 (36) Mkr. God likviditet finns också i flera av våra portföljbolag, exempelvis i Thalamus Networks, AcadeMedia och Duroc, vilka alla har kapacitet att göra väsentliga förvärv. Under första halvåret har bankfinansiering skett av Ankarsrum Motors med cirka 50 Mkr. Återköp av egna aktier I maj/juni har 58.850 B-aktier återköpts till kurs 90 kr och 15.000 B- aktier återköpts till kurs 88 kr. Köpeskillingarna om totalt 6,6 Mkr har reducerat det fria egna kapitalet. Totalt antal utestående aktier uppgår därefter till 5.515.000 aktier. Ekonomisk Information 2002 Publiceringsdatum för ekonomisk information: 3:e kvartalsrapporten för 2002 8 november 2002 Bokslutskommuniké för 2002 11 februari 2003 Stockholm den 12 augusti 2002 Petter Stillström, VD, tel. 08-506 289 00 AB TRACTION (publ) Org.nr. 556029-8654 Beloppen är angivna i Mkr KONCERNEN Resultaträkningar April- April-juni Jan-juni Jan-juni Jan-dec juni 2002 2001 2002 2001 2001 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning (Not 117,5 121,5 233,6 206,9 390,2 1) Övriga -0,6 0,6 - 0,8 19,8 rörelseintäkter Övriga utdelningar 3,9 11,3 3,9 18,8 19,0 Realisationsvinstnet -0,9 7,2 1,4 16,1 62,6 to Resultatandelar i 3,9 -0,9 3,0 -2,9 -11,9 intressebolag Summa rörelsens 123,8 139,7 241,9 239,7 479,7 intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och -54,0 -70,4 -108,4 -112,1 -213,0 förnödenheter Förändring av -1,0 1,3 -1,2 1,7 4,8 produkter i arbete Övriga externa -22,2 -22,3 -33,9 -42,4 -107,9 kostnader Personalkostnader -46,2 -27,4 -89,6 -52,7 -117,4 Avskrivningar och -6,4 -2,5 -12,8 -5,1 -15,9 nedskrivningar Jämförelsestörande - - - - 2,0 poster Övriga - - -29,7 - -1,4 rörelsekostnader Summa rörelsens -129,8 -121,3 -275,6 -210,6 -448,8 kostnader Rörelseresultat -6,0 18,4 -33,7 29,1 30,9 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och 1,1 1,4 3,5 3,4 7,3 liknande poster Valutakursvinster/fö 16,0 20,5 -10,5 -5,4 rluster Räntekostnader och -1,5 -12,3 -3,3 -3,2 -5,7 liknande poster 15,6 -10,9 20,7 -10,3 -3,8 Resultat före skatt 9,6 7,5 -13,0 18,8 27,1 och minoritetsintresse Skatt 1,1 -0,6 0,7 -1,8 -1,8 Minoritetens andel -0,5 -0,1 -1,1 -0,7 -0,1 Redovisat resultat 10,2 6,8 -13,4 16,3 25,2 Vinst per aktie (kr) 2 1 -2 3 5 Antal aktier 5 515 5 589 5 515 5 589 5 589 (tusental) D:o genomsnitt 5 568 5 589 5 579 5 594 5 592 (tusental) Balansräkningar 2002-06-30 2001-06-30 2001-12-31 TILLGÅNGAR Goodwill - 2 1 Materiella tillgångar 144 37 162 Aktier och andelar* (Not 483 516 439 2) Långfristiga fordringar - 9 8 Summa 627 564 610 anläggningstillgångar Varulager 71 85 118 Övriga 122 128 152 omsättningstillgångar Likvida medel 110 88 184 Summa 303 301 454 omsättningstillgångar Summa tillgångar 930 865 1 064 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital 666 699 708 Förvaltat riskkapital 71 13 84 Avsättningar 1 4 4 Långfristiga skulder** 82 37 58 Kortfristiga skulder** 110 112 210 Summa eget kapital & 930 865 1 064 skulder *Reserv mot marknadsvärdering i den noterade delen av 27 15 -3 portföljen **Varav räntebärande 88 47 65 skulder Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång 708 703 703 Utdelning till aktieägarna -22 -17 -17 Återköp av egna aktier -7 -3 -3 Periodens resultat -13 16 25 Belopp vid periodens 666 699 708 utgång Kassaflödesanalyser April- April- Jan-juni Jan-juni Jan-dec juni juni 2002 2001 2001 2002 2001 Löpande verksamheten Investeringsrörelsen Periodens försäljningar 3 8 3 15 168 av projektbolag Periodens investeringar -32 -8 -33 -11 -74 i projektbolag Nettoinvesteringar -16 3 -15 67 92 övriga aktier Kassaflöde från -45 3 -45 71 186 investeringsrörelsen Övriga verksamheten Kassaflöde från övriga -23 21 -44 4 -39 verksamheten Kassaflöde före -68 24 -89 75 147 finansnetto och skatt Finansnetto 16 -11 21 -10 -4 Betald skatt - - - -1 -2 Kassaflöde från den -52 13 -68 64 141 löpande verksamheten Finansieringsverksamhet en Upptagna lån och 47 3 22 -2 17 amortering av skulder Utbetald utdelning och -28 -17 -28 -20 -20 återköp av aktier Kassaflöde från 19 -14 -6 -22 -3 finansieringsverksamhet en Periodens kassaflöde -33 -1 -74 42 138 Likvida medel vid 143 89 184 46 46 periodens ingång Periodens kassaflöde -33 -1 -74 42 138 Likvida medel vid 110 88 110 88 184 periodens slut Nyckeltal April- April- Jan- Jan-juni Jan-dec juni juni juni 2001 2001 2002 2001 2002 Avkastning på eget 2% 1% Neg. 2% 4% kapital Avkastning på 1% 3% Neg. 4% 5% sysselsatt kapital Eget kapital 121:- 125:- 121:- 125:- 127:- (kr/aktie)* Kurs (kr/aktie) 89:- 109:- 89:- 109:- 105:- P/e tal - - - - 21 Soliditet 72% 81% 72% 81% 67% Andel riskbärande 80% 82% 80% 82% 74% kapital *Avser bokfört eget kapital utan hänsyn tagen till reserver i noterade och onoterade innehav. (Not 1) Nettoomsättning fördelat på rörelsegrenar (Mkr) April- April- Jan- Jan-juni Jan-dec juni Juni juni 2001 2001 2002 2001 2002 Tryckeriutrustning 28 114 47 180 315 Elmotorer (2001, 2 52 - 116 - 33 månader) Elektronikkomponen 3 7 5 25 31 ter Plastdetaljer 34 - 63 - 7 (2001, 1 månad) Övriga 1 1 3 2 4 Tractionbolag 118 122 234 207 390 (Not 2) Aktier och andelar per 2002-06-30 Bolag Antal Noterad Andel Andel Notera Bokfört av av t 1.000 kurs bolaget bolaget värde värde aktier (kr) (kapita (röster (Mkr) (Mkr) l) ) Haldex 2 512 114 11% 11% 288 233 Thalamus Networks 2 155 17 23% 29% 37 46 AcadeMedia 1 010 20 32% 36% 20 29 JC 500 47 5% 5% 24 24 KnowIT 2 677 6 27% 27% 17 21 Duroc 601 28 11% 33% 17 19 Softronic 9 199 2 20% 12% 20 18 Bilia 120 85 - - 10 10 Biophausia (konv. 9 026 85% (10%) (10%) 8 9 lån) nominellt kronor * Biophausia 634 4 (2%) (2%) 2 3 Easy T 2 088 1 26% 26% 3 5 Övriga noterade 19 21 aktier 465 438 Övriga onoterade N.A. 45 aktier N.A. 483 * Motsvarar 2.507.000 aktier vid full konvertering. Konverteringskurs 3,60 kronor per aktie. Procentsiffrorna inom parentes anger andel vid full utspädning. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Anpassning har skett till Redovisningsrådets nya rekommendationer som gäller fr o m januari 2002. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar