Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 · Resultat efter skatt under det tredje kvartalet uppgick till - 14 (17) Mkr, -3 (3) kr/aktie · Resultat efter skatt under årets tre första kvartal uppgick till -27 (33) Mkr, -5 (6) kr/aktie · Investeringar i noterade projektbolag om 49 Mkr under året varav 15 Mkr under det tredje kvartalet · Intresseföretaget Thalamus Networks har köpt Fiberdata samt blivit storägare i Turn IT EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG: · Traction har ökat sitt innehav i JC till cirka 10 % av aktierna · Traction har ökat sitt innehav i Thalamus Networks till cirka 32 % av aktierna Verksamheten Det tredje kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med att skapa stabilitet och lönsamhet i våra befintliga projektföretag. På en aggregerad nivå bidrar våra onoterade minoritetsägda företag till Tractions resultat medan de hel- och majoritetsägda företagen jämte de noterade intresseföretagen belastar koncernens resultat. I de företag som ej uppvisar lönsamhet arbetar vi hårt med att genomföra kostnadsrationaliseringar och effektiviseringsåtgärder samtidigt som försäljningen prioriteras högt. Tractions intresseföretag Thalamus Networks har under perioden köpt Fiberdata samt blivit storägare i det börsnoterade IT-företaget Turn IT med 18 % av kapitalet och 17 % av rösterna. Fiberdata omsatte under 2001 drygt 300 Mkr. Bolaget arbetar med kvalificerade kommunikationslösningar och bygger stora nätverk samt levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Thalamus Networks har även efter förvärven kapacitet att förvärva ytterligare företag som kompletterar den befintliga verksamheten. Utsikter för resten av året I enlighet med tidigare lämnad bedömning förväntas inga vinstrika exits i rådande konjunkturläge och aktiemarknadsklimat. Fortsatt hårt fokus ligger på att skapa lönsamhet och stabilitet i våra befintliga projektbolag. Målsättningen är härutöver att finna ett eller flera nya attraktiva projekt att engagera sig i samt att medverka till strukturaffärer i våra befintliga projektbolag. Vi följer kontinuerligt aktiemarknadens värdering av våra noterade projektbolag och ytterligare investeringar är möjliga. Ekonomi Utveckling tredje kvartalet Det tredje kvartalets redovisade nettoresultat efter skatt uppgick till -14 (17) Mkr. Nettoomsättningens sammansättning har förändrats till följd av förvärven av Ankarsrum Motors och Gnosjö Plast under slutet av 2001 samt omstruktureringen av Svecia. Det svaga resultatet förklaras av dåligt resultat och omfattande omstruktureringar i flera projektföretag. Januari-september 2002 Koncernens nettoresultat efter skatt av verksamheten uppgick för perioden till -27 (33) Mkr, eller -5 (6) kronor per aktie, vilket motsvarar en negativ avkastning (6%) på det synliga egna kapitalet. Resultatnedgången jämfört med föregående år förklaras främst av att kostnader för Svecia har belastat perioden med -35 Mkr, att Maxitech fortsätter att gå med förlust, -12 Mkr, ett lägre reavinstnetto, 1 (58) Mkr, samt lägre övriga utdelningar, 4 (19) Mkr. Positivt är dock att resultatandelarna från intresseföretag ökat till 1 (-7) Mkr. Upplösningar av negativ goodwill och omstruktureringsreserv avseende Ankarsrum Motors och Gnosjö Plast har under perioden skett med 16 Mkr. Det kan vidare noteras att en implicit negativ goodwill finns i det bokförda koncernvärdet på intressebolagsandelarna på 6 (-1) Mkr vilken upplöses enligt plan på fem år. Valutavinster uppgår under året till 20 Mkr. Tractions resultat varierar kraftigt mellan olika perioder beroende på att resultatet kommer först vid avyttringar av projekt. Någon successiv vinstavräkning utöver resultatredovisning enligt kapitalandelsmetoden förekommer ej. Det egna kapitalet per aktie uppgick per den 30 september till 118:- /aktie. Beroende på utdelning till aktieägarna och effekt av återköp av egna aktier i kombination med årets förlust har det egna kapitalet per aktie minskat med 9:-/aktie sedan årsskiftet. Koncernens reserv i noterade innehav uppgick per den 30 september 2002 till -93 Mkr, motsvarande -17:-/aktie. Per den 7 november 2002 uppgick reserven till - 86 Mkr. Något substansvärde beräknas ej, eftersom vi inte marknadsvärderar våra onoterade innehav. Moderbolaget Moderbolagets nettoresultat uppgick för årets första nio månader 2002 till -2 (33) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september 2002 till 17 (68) Mkr och det synliga egna kapitalet uppgick till 641 (666) Mkr. De externa skulderna uppgick till 4,5 (12,1) Mkr, främst i form av ett vinstandelslån. Moderbolagets soliditet var den 30 september 2002 87 % (92 %). Investeringar Under januari-september 2002 har 49 (17) Mkr investerats i gamla och nya projekt, främst genom aktieköp över börsen i JC (31 Mkr), Thalamus Networks (14 Mkr), AcadeMedia (2 Mkr) och Duroc samt deltagande i nyemissionen i Biophausia. Tractions ägarandel i Thalamus Networks har under perioden ökat från 18 % till 28 %. Därutöver har nettoköp skett av diverse börsaktier med 35 Mkr. Avyttringar har skett av projektbolag vilket frigjort knappt 3 Mkr i kapital, främst genom försäljning av aktieinnehavet i intresseföretaget Jalmarsson-Thias samt delavyttring av aktier i Biophausia. Innehavet i Azign Management har avvecklats och intressebolaget Promecta har gått i konkurs. Traction har under det tredje kvartalet återigen sålt 10 miljoner USD med leverans i juli och november 2003 på nivåerna 9:71 respektive 9:64. De utestående valutaterminerna har marknadsvärderats den 30 september 2002 varvid terminernas övervärde uppgick till drygt 1 Mkr vilket ej resultatförts i Tractionkoncernen. Per den 7 november uppgick terminernas övervärde till knappt 4 Mkr. Traction har också under det tredje kvartalet förvärvat ett Ericsson förlagslån med löptid till 2009 på nominellt 1,5 miljoner USD för 9,4 Mkr. Investeringar efter rapportperiodens utgång Ytterligare drygt 400.000 aktier i Thalamus Networks har förvärvats varefter Tractions ägarandel uppgår till cirka 32 % av kapitalet och cirka 33 % av rösterna. Ytterligare knappt 300.000 aktier i JC har förvärvats varefter Tractions ägarandel uppgår till drygt 10 % av aktierna och rösterna. Ytterligare drygt 100.000 aktier i Duroc har förvärvats varefter Tractions ägarandel uppgår till cirka 14 % av aktierna och 34 % av rösterna. Ovannämnda investeringar uppgår till drygt 18 Mkr. Likviditet Koncernens likviditet uppgick till 74 (199) Mkr. Därutöver fanns icke strategiska börsaktier och övriga värdepapper om drygt 50 (46) Mkr. God likviditet finns också i flera av våra portföljbolag, exempelvis i Thalamus Networks, AcadeMedia och Duroc, vilka alla har kapacitet att göra väsentliga förvärv. Under första halvåret har bankfinansiering skett av Ankarsrum Motors med cirka 50 Mkr. Återköp av egna aktier I maj/juni har 58.850 B-aktier återköpts till kurs 90 kr och 15.000 B- aktier återköpts till kurs 88 kr. Köpeskillingarna om totalt 6,6 Mkr har reducerat det fria egna kapitalet. Totalt antal utestående aktier uppgår därefter till 5.515.000 aktier. Ekonomisk Information 2002 Publiceringsdatum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké för 2002 11 februari 2003 Bolagsstämma för 2002 10 april 2003 1:a kvartalsrapporten för 2003 15 maj 2003 2:a kvartalsrapporten 2003 19 augusti 2003 3:e kvartalsrapporten 2003 5 november 2003 Bokslutskommuniké för 2003 11 februari 2004 Stockholm den 8 november 2002 Petter Stillström, VD, tel. 08-506 289 00 Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Anpassning har skett till Redovisningsrådets nya rekommendationer som gäller fr o m januari 2002. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00220/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00220/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar