Traction Delårsrapport Januari - September 2004

Traction Delårsrapport Januari - September 2004 Delårsrapport januari - september 2004 Tredje kvartalet · Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (-30,4) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 0,69 (-5,51) kr/aktie · Reavinstnettot uppgick till 1,2 (3,8) Mkr · Reserven i noterade innehav minskade med 30 Mkr under kvartalet · Traction är ny delägare i SMA Maskin · Intressebolaget Arvako har avyttrats · Traction har erhållit en kreditram om 100 Mkr · Koncernens omsättning uppgick till 78,6 (98,0) Mkr Januari-september · Resultat efter skatt uppgick till 36,3 (-29,3) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 6,58 (-5,31) kr/aktie · Kraftig resultatförbättring i dotter- och intresseföretag · Reavinstnettot uppgick till 21,8 (17,3) Mkr · Reserven i noterade innehav ökade med 37 Mkr · Eget kapital per aktie efter justering för dold reserv i börsportföljen ökade till 127 kr · Koncernens omsättning uppgick till 272,7 (332,1) Mkr Efter rapportperiodens utgång · Reserven i noterade innehav uppgick per den 10 november 2004 till 95 Mkr, en ökning med 29 Mkr sedan den 30 september Verksamheten Affärer Under perioden har Traction blivit delägare i SMA Maskin samt avyttrat innehavet i bemanningsföretaget Arvako. Intresseföretaget Academedia förvärvade utbildningsbolagen Företagspoolen (juni 2004) och Eductus. Intressebolaget Duroc fattade beslut om en nyemission i intressebolaget Impact Coatings vilken delvis garanteras av Traction. Tractions intressebolag Arvako Sverige AB avyttrade under perioden dotterbolaget Arvako AB till det holländska bemanningsbolaget Randstad. Randstad är ett av världens största bemanningsföretag och genom förvärvet av Arvako får bolaget en närvaro även på den svenska marknaden. Traction har varit delägare i Arvako sedan mars 2000. Arvako, som grundades 1988, är ett av Sveriges snabbast växande företag. Ett konsortium bestående av Traction och ett antal privatpersoner förvärvade rörelsen i SMA Maskin. SMA Maskin försattes i konkurs i augusti och verksamheten drevs vidare av konkursförvaltaren. Den nya verksamheten drivs i ett nystartat bolag, SMA Maskin Sverige AB som förväntas omsätta cirka 100 Mkr på årsbasis. Tractions ägarandel uppgår till drygt 40%. SMA Maskin bedriver försäljning, uthyrning samt service av truckar. Bolaget är generalagent för Hyster som är ett av världens största truckmärken. Hyster erbjuder ett komplett program av stödbens- och motviktstruckar från 1 ton till 52 ton. Truckarna finns i el-, diesel- och gasolutförande. AcadeMedia har under perioden blivit dubbelt så stort genom förvärven av Eductus och Företagspoolen. Bolagets omsättning uppgår proforma på årsbasis till cirka 210 Mkr jämfört med 85 MSEK föregående år. De förvärvade bolagen är välskötta och uppvisar lönsamhet. Eductus verksamhet är inriktad mot fem olika områden; arbetssökande, vuxenutbildning för livslångt lärande, invandrarintegration, karriärväxling samt arbetssökande. Företagspoolen, som förvärvades av Arvako Sverige AB i juni 2004, bedriver en liknande verksamhet som Eductus. Duroc beslutade genomföra en nyemission i intressebolaget Impact Coatings. Nyemissionen riktas i första hand till Durocs aktieägare och i andra hand allmänheten. Emissionen, som uppgår till 14 Mkr, är fullt garanterad av ett konsortium där Traction deltar till 30%. Efter nyemissionen kommer Impact Coatings att noteras på Nya Marknaden. Impact utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD-ytbeläggning, en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer. Företagets huvudprodukt är beläggningssystemet InlineCoater®, som rationaliserar PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget är också delaktigt i utveckling och kommersialisering av det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. Mer information finns på www.impactcoatings.se. Traction har under tredje kvartalet utökat sin finansiering till ett ägarkonsortium, bestående av anställda och tidigare anställda i HIFAB. Konsortiet har nu tillsammans med sympatisörer aktiemajoritet i HIFAB Gruppen AB. En ny styrelse kommer att tillsättas vid en extra bolagsstämma den 21 december 2004. Utsikter för resten av året Fortsatt hårt fokus ligger på att skapa lönsamhet i Tractions dotterbolag samt i de noterade engagemangen som inte är lönsamma. Den positiva lönsamhetstrenden i Tractions dotterbolag förväntas fortsätta som en effekt av genomförda omstruktureringar och intensifierade försäljningsinsatser. De fortsatt höga råmaterialpriserna samt den svaga dollarn påverkar dock dotterbolagsgruppen negativt. Nya projekt utvärderas kontinuerligt och målsättningen är att inom framför allt Traction Venture utöka antalet engagemang. Nomineringsförfarande Förslag på styrelsekandidater och synpunkter på styrelsens sammansättning kan lämnas till styrelsens ordförande, bolagets största aktieägare, Bengt Stillström (telefon 0704-40 40 99). Redovisning Tractions portfölj av företag består av en blandning av mindre entreprenörsstyrda företag inom Traction Venture, en dotterbolagsgrupp där Traction är hel- eller majoritetsägare samt ett antal noterade företag där Traction är en betydande ägare. Vissa av företagen är lönsamma tillväxtföretag, andra befinner sig i en situation där åtgärder vidtagits och vidtas för att minska kostnaderna och öka försäljningen. I ett försök att tydligare redovisa de olika affärernas påverkan på Tractionkoncernens resultat visas nedan resultatet före skatt inklusive exitresultat och utdelningar per affär. AB Traction Box 3314, Saltmätargatan 7 103 66 Stockholm Tel: 08-506 289 00 Fax: 08-506 289 30 E-post: post@traction.se www.traction.se Org.nr.556029-8654 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT20570/wkr0010.pdf Delårsrapport jan-sept 2004

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar