Tradedoubler kallar till obligationsinnehavarmöte genom skriftligt förfarande

Report this content

TradeDoubler Aktiebolag (publ) (“Tradedoubler” eller “Bolaget”) kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna (“Obligationsinnehavarna”) genom skriftligt förfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets utestående obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor (“Obligationerna”).

Obligationerna förfaller den 20 december 2018 och Bolaget utvärderar för närvarande olika alternativ för att refinansiera Obligationerna. Mot denna bakgrund och för att förbättra sitt finansiella resultat och få kontroll över sina finansierings-kostnader, föreslår Bolaget vissa ändringar i obligationsvillkoren i syfte att (i) införa en möjlighet för Tradedoubler att, när som helst till och med Obligationernas förfallodag återlösa samtliga Obligationer till ett pris motsvarande 75,00 procent av Obligationernas nominella belopp och (ii) tillåta upptagande av ytterligare säkerställd eller icke-säkerställd skuld om totalt maximalt 100 000 000 kronor (”Förslaget”). Förutsatt att Förslaget godkänns av en tillräcklig majoritet kommer alla Obligationsinnehavare som röstar för Förslaget att erhålla en samtyckespremie motsvarande 10,00 procent av det nominella belopp per Obligation som Obligationsinnehavaren röstar för Förslaget med.

I samband med kallelsen till det Skriftliga Förfarandet har Bolaget även inviterat samtliga Obligationsinnehavare att erbjuda sina Obligationer till Bolaget för återköp mot en köpeskilling motsvarande 75,00 procent av Obligationernas nominella belopp (motsvarande 750 000 kronor per Obligation) tillsammans med upplupen och obetald ränta till och med likviddag i återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”). Obligationsinnehavare kan också vara berättigade till en ytterligare s.k. early bird fee motsvarande 2,00 procent av Obligationernas nominella belopp. Återköpserbjudandet är villkorat av att Obligationsinnehavarna godkänner Förslaget.

Enbart Obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av Obligationer i Euroclear Swedens skuldbok per avstämningsdagen den 9 april 2018 är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på Tradedoublers hemsida (www.tradedoubler.com) och har idag skickats ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationer som per den 23 mars 2018 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet.

För att Förslaget ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 20,00 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone 75,00 procent av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet rösta för Förslaget. Tradedoubler har redan erhållit oåterkalleliga åtaganden från större Obligationsinnehavare och bakomliggande ägare av Obligationer om att rösta för Förslaget. Resultatet i det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 23 april 2018, vilket är sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. Vänligen notera att Återköpserbjudandet är en separat process från det Skriftliga Förfarandet. Återköpserbjudandet administreras av Bolaget och en s.k. paying agent. Agenten för Obligationerna administrerar inte Återköpserbjudandet och är inte involverad i eller på något sätt ansvarig för Återköpserbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Wågström, CFO
Tel: +46 8 405 08 00
Email: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Om denna information
Denna information är sådan information som Tradedoubler Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 CET den 26 mars 2018.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års digitalmarknadsföring och kompetens, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliatemarknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt eget verktyp ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com