Allt fler cyklister blir allvarligt skadade

Antalet allvarligt skadade har ökat de senaste två åren. Det beror främst på att antalet cyklister har ökat. När det gäller antalet omkomna i vägtrafiken är trenden positiv. Målet för trafiksäkerhet kring antalet omkomna år 2020 ser ut att kunna nås.

Under 2014 omkom 270 personer i vägtrafikolyckor. Det är en ökning av antalet dödade med fyra procent jämfört med 2013. Ökningen kan förklaras med att antalet omkomna fotgängare och cyklister har ökat. Antal omkomna kan variera mellan åren. Trots årets ökning är trenden det motsatta, från 2007 har antalet omkomna minskat.

Antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan år 2007 och 2020. Det motsvarar högst 220 omkomna år 2020. För att nå målet krävs en årlig minskning på 5 %. Sedan 2007 har den årliga minskningen varit 7 % i genomsnitt. 
Denna minskning återfinns främst bland bilister, även till viss del hos motorcyklister.

- Sverige ligger i topp och har lägst antal omkomna per invånare inom EU, enligt mätningar 2013 och 2014. Vi ligger på kurs mot nollvisionen. Målet för antalet omkomna år 2020 ser ut att kunna nås, säger Johan Strandroth, trafiksäkerhetsutredare på Trafikverket.

4900 personer skadades allvarligt i trafiken under 2014. Det är en ökning med två procent från 2013. Utvecklingen för antalet allvarligt skadade bedöms inte ligga i linje med nödvändig utveckling för att nå målet 2020 med högst 4000 allvarligt skadade. Ökningen beror främst på att antalet allvarligt skadade cyklister har ökat.

Cyklingen har ökat i samhället i stort och förväntas fortsätta öka, inte minst när det gäller snabbare eldrivna cyklar som bidrar till högre skaderisker. En förutsättning för att nå målet är att cykelsäkerheten förbättras.

Fartsyndare är fortfarande ett stort problem. Hastighetsefterlevnaden är viktig för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. På statligt vägnät är trafiksäkerhetskameror (ATK) det enskilt viktigaste verktyget för att få fler trafikanter att hålla rätt hastighet. Under perioden 2014-2020 planerar Trafikverket och Polisen att utöka antalet kameror med 200 stycken årligen. Satsningen på fördubblat antal kameror från idag, bedöms dock inte vara tillräckligt för att uppnå målet, enligt årets analys.
Stor trafiksäkerhetspotential finns för ökad hastighetsefterlevnad även i tätort.

Hela analysrapporten finns på Trafikverkets hemsida: Tillsammans-for-Nollvisionen

Kontakt
Johan Strandroth, utredare trafiksäkerhet, Trafikverket,
073-029 46 00
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Bakgrund
Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafikverket har satt upp ett mål att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan år 2007 och 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel under samma tidsperiod.

Varje år redovisar Trafikverket i samarbete med Transportstyrelsen och VTI en rapport där man analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Resultatet analyseras i antalet dödade och allvarligt skadade samt i ett antal insatsområden som pekats ut som allra viktigast att arbeta med och som ger störst effekt när det gäller att öka säkerheten i vägtrafiken.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Dokument & länkar