Dialog förbereder ny E10 genom Kiruna

Arbetsplanen som innebär en ny sträckning för E10 norr om Kiruna har blivit fastställd av Trafikverket, avdelning Juridik och planprövning. Arbetsplanen är överklagad till regeringen som nu ska hantera ärendet. Byggstart av ny E10 bedöms därför påbörjas tidigast 2016.

Trafikverket utför regelbundna kontroller av befintlig E10. Om den nya vägen inte hinner bli klar innan den befintliga blir ofarbar finns en handlingsplan för hur trafiken ska omledas. Handlingsplanen har tagits fram i samråd med Kiruna kommun och LKAB och innebär att trafiken i så fall tillfälligt får ledas om via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen.

Just nu arbetar Trafikverket med vägplaner som innefattar passager, anslutningar och gång- och cykelväg för ny E10. Dialog sker löpande mellan Trafikverket och Kiruna kommun för att anpassa planerna till kommunens planering. Vägplanerna är förslag som ska samrådas och där alla har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Trafikverket kommer att hålla samrådsmöten för allmänheten under 2015.

Kontaktperson:

Annika Larsson, Projektledare Trafikverket, 010 – 123 74 54

Mer information om projektet finns på:

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/kiruna-nyavagar/

Trafikverkets Presstjänst: 0771 – 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se