Framåt för Tillsammans för tåg i tid

För ett år sedan startade arbetet Tillsammans för tåg i tid. Målet är att punktligheten för alla tåg ska ha ökat från 90 till 95 procent till 2020. På onsdagen samlades branschen för att summera året.

Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är en grundförutsättning för förtroendet för järnvägen och helt avgörande för kundnöjdheten. Det finns ett gap mellan människors förväntningar och järnvägens förmåga att leverera. Ett 150 år gammalt och komplext system möter en kraftigt ökad efterfrågan och dagens krav på snabbhet och exakthet.

Målet för branschen är att punktligheten skall öka från 90 procent till 95 procent för alla tåg till 2020. Räknat som ankomsttid plus fem minuter.

– Den långsiktiga trenden för punktligheten är svagt uppåtgående. 9 av 10 tåg går i tid. Det går i rätt riktning men det går för långsamt och järnvägens system är fortfarande känsligt för störningar, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Det är för tidigt att kunna se tydliga förbättringar i punktligheten.

– Det nya arbetssättet innebär att vi genomför insatser där de gör störst nytta. De flesta orsakerna till förseningarna finns inom sex områden. Genom att sätta utmanade mål och koncentrera åtgärder till dessa områden får vi bättre effekt. Det handlar både om snabba och mer långsiktiga åtgärder som vi arbetar med både enskilt varje aktör och tillsammans i branschen, säger Gunnar Malm.
 
De sex effektområdena som branschen ska arbeta mer ingående med är Infrastruktur, Avgångstid, Fordon, Från utland, Banarbete och Obehöriga i spår.

Exempel på åtgärder:
Infrastruktur: Fortsatt trädsäkring, minskar risken att träd faller på kontaktledningar. Slitna delar byts ut i samband med att nya underhållskontrakt tecknas. Öka andelen förebyggande underhåll i underhållskontrakten. För att minska kopparstölder byts ledningarna ut mot aluminium.
Avgångstid: Startat pilotprojekt vid två av Sveriges största bangårdar, Hagalund och Malmö, med gemensamt fokus på punktlighet.
Fordon: Höja kvalitén i upphandling och leverans av fordon och fordonsunderhåll. Utreda och föreslå åtgärder för att minska antalet fordonsfel.
Från utland: Skapa en gemensam databas med bakomliggande förseningsorsaker för internationella tåg.
Banarbeten:
Planeringen för arbeten i järnvägsspår optimeras så att investerings- och underhållsåtgärder görs, samtidigt som hänsyn tas till ökat trafikeringsbehov.
Obehöriga i spår: Göra bandelar svåråtkomliga. Kameraövervakning och sensorer på vissa platser.

I arbetet finns också mål för trafikinformation. År 2020 ska 80 procent av resenärerna vara nöjda med den information de fått vi en trafikstörning. Enligt Trafikverkets senaste mätning angav 66 procent att de var nöjda med informationen på perrong och ombord på tåg.
 
– Ett stort arbete pågår för att höja kvaliteten på järnvägen, men det kommer att ta tid innan vi ser tydliga resultat. Vi arbetar tillsammans, målinriktat, och långsiktigt. Både vi i branschen och resenärer och transportörer behöver vara uthålliga, säger Gunnar Malm.

Kontakt
Anna Lihr, presschef, Trafikverket, 070-724 61 30
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Läs mer: http://www.trafikverket.se/Privat/Resan-och-trafiken/Punktlighet/Tillsammans-for-tag-i-tid/

I samarbete med

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar