Så ska Norrbotniabanan dras mellan Umeå och Robertsfors

 

Trafikverket har beslutat att alternativ Ö2 via Sävar och Bygdeå, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan (ny järnväg Umeå-Luleå).

Utredningen berör en sträcka om ca 5 mil med höga naturvärden och tre tänkbara stationsorter, Sävar, Bygdeå och Robertsfors. Utredningen startar i norra delen av Umeå, vid den nya godsbangården och avslutas vid ett planerat resecentrum i Robertsfors.

Alternativ Ö2 bedöms sammantaget uppfylla projektmålen och Norrbotniabanans ändamål bäst. Med alternativ Ö2 undviks ingrepp i ett större sammanhängande område som idag är relativt opåverkat av störningar. En föreslagen dragning av Norrbotniabanan nära väg E4 ger också förutsättningar för en samordnad infrastrukturkorridor, varför en helt ny barriär kan undvikas för bland annat vilt och rennäring.

En tydlig fördel med alternativet är att en effektiv anslutning till Dåva industriområde kan erhållas. Alternativet möjliggör även en koppling till sågindustrin i Sävar.

-          Att möjliggöra en anslutning till Dåva industriområde har varit en viktig del i utredningsarbetet, säger delprojektledaren Urban Eriksson.

Noterbart är att i järnvägsutredningens utställningshandling, daterad 2011-06, bedömde Trafikverket att alternativ Mitt var mest fördelaktigt. Avgörande då var skillnaderna i ekonomi, bland annat var anläggningskostnaden ca 400 Mkr lägre för alternativ Mitt. Mot bakgrund av inkomna remissvar på utställningshandlingen har Trafikverket gjort en ny känslighetsanalys av kostnaden som tar hänsyn till ett helhetsperspektiv som även inkluderar en anslutning till Dåva industriområde.

Trafikverkets samlade bedömning baseras på att alternativ 2 planeras så att det möjliggör en framtida persontrafikutveckling i Sävar och Bygdeå.

-          I dialogen med kommunerna och Länstrafiken har vi diskuterat de möjliga regionaltågsstationerna, säger Urban Eriksson. Tanken är att vi planerar järnvägen så att framtida regionaltågstationer möjliggörs. Endast Robertsfors är i dagsläget aktuell som station.

Eftersom det i nuläget är oklart om när en byggnation av Norrbotniabanan kan genomföras så kvarstår även ett utformningsalternativ i den norra delen av Sävar, vilket möjliggör en potentiell anslutning av Sävar såg.

Alla sex järnvägsutredningar längs sträckan Umeå-Luleå är nu färdigställda.

Mer information lämnas av:

Urban Eriksson, Trafikverkets projektledare, tel: 070 – 305 51 18

Tomas Gustafsson, Trafikverket, tel: 070 – 377 52 31

Länk till projektet: www.trafikverket.se/norrbotniabanan

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se